tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaamse brownfieldconvenanten: regering sleutelt aan modaliteiten van aanvraagdossier en wijzigt samenstelling Brownfieldcel

Nieuws - 23/05/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regelgeving m.b.t. brownfieldconvenanten krijgt een update. Een must omdat de aanvraagprocedure in het besluit van 23 december 2016 niet meer overeenstemt met de praktijk. Zo wordt sinds de 8ste oproep in 2018 gebruik gemaakt van een digitale indieningsmodule, maar is de werkwijze voor het samenstellen en indienen van een aanvraagdossier in het besluit daar nog niet op afgestemd. Tegelijk wijzigt de regering de samenstelling van de Brownfieldcel. Insteek is om meer flexibiliteit in de vertegenwoordiging te creëren.

Aanvraagprocedure

Opdat een ingediend verzoek tot onderhandelingen over een brownfieldconvenant in aanmerking zou kunnen komen voor het effectief opstarten van de onderhandelingen tot het sluiten van een brownfieldconvenant, moet het aan een reeks generieke en specifieke ontvankelijkheidscriteria voldoen. Het gaat om voor de hand liggende zaken: zoals het dossier tijdig indienen, gebruikmaken van het standaardformulier dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen ter beschikking stelt op zijn website, een financieel plan bijvoegen, enzovoort. Aan enkele van die criteria wordt nu gesleuteld omdat ze niet meer overeenstemmen met de praktijk.

Bijvoorbeeld aan de wijze van indiening en samenstelling van het aanvraagdossier (documenten die moeten worden toegevoegd aan de aanvraag en de vereisten waaraan die moeten voldoen). De aanvragen worden ingediend bij het permanent secretariaat bij het Agentschap Innoveren en Onderneming. Ieder jaar wordt een oproep gelanceerd waarna geïnteresseerden hun dossier kunnen indienen om het te laten toetsen aan de ontvankelijkheidscriteria. Sinds de 8ste oproep in 2018 wordt daarbij gebruik gemaakt van een digitale indieningsmodule. En dat blijkt nog niet uit de regelgeving. De regering past de procedure daarom aan zodat overbodige administratieve lasten voor de projectindieners verdwijnen.

Om in aanmerking te komen moeten projectindieners bij het aanvraagformulier een document voegen dat de kredietwaardigheid aantoont. In de praktijk wordt in het kader van het kredietwaardigheidsonderzoek in eerste instantie gekeken naar de de Graydon Multiscore die het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan opvragen op basis van een KBO-nummer van een onderneming en daarnaast op basis van gegevens uit de gepubliceerde jaarrekeningen. De regel dat die documentatie moet worden aangeleverd door de projectindiener vormt dus een overbodige last en wordt geschrapt. Maar aanvullende informatie kan wel worden opgevraagd.

Het besluit stelt verder dat het standaardaanvraagformulier ondertekend moet worden door alle actoren die gezamenlijk beschikken over het eigendomsrecht of de overige zakelijke rechten die vereist zijn om toestemming te verlenen voor de handelingen en activiteiten in het kader van het brownfieldproject op meer dan 70% van de oppervlakte van de projectgronden (de ‘70%-regel’). In de praktijk is het echter omslachtig om de toestemming te geven via ondertekening van het aanvraagformulier. De Vlaamse regering zorgt er daarom voor dat de actoren die een eigendoms- of zakelijk recht hebben op percelen in het projectgebied toestemming kunnen geven via ondertekening als (mede-) actor, of via het geven van een volmacht voor het indienen van de aanvraag.

Tot slot stelt het besluit dat de projectindiener bij het aanvraagformulier van alle percelen in het projectgebied een recent kadastraal plan en de kadastrale legger van max. twee maanden oud dient toe te voegen aan het aanvraagdossier. Omdat die informatie beschikbaar is bij een andere overheid, zal het permanent secretariaat voortaan die info zelf gaan raadplegen. Wanneer dat niet kan, zal gevraagd worden om een recent kadastraal plan en een recente kadastrale legger bij de aanvraag te voegen.

Brownfieldcel

De Vlaamse regering wijzigt ook de samenstelling van de Brownfieldcel, de cel die onder meer belast is met de organisatie van de onderhandelingen m.b.t. de totstandkoming van brownfieldconvenanten.

Momenteel moet die cel minstens bestaan uit
een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie;
een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving;
de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;
de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving van het beleidsdomein Omgeving
de leidend ambtenaar de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van het beleidsdomein Omgeving;
de leidend ambtenaar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Die structuur blijft behouden, maar de exclusieve aanduiding van de betrokken leidende ambtenaren verdwijnt. Voortaan kan de leidend ambtenaar een afdelingshoofd uit de vermelde entiteiten aanduiden om in de cel te zetelen.

Tot slot wordt voorzien in de mogelijkheid om plaatsvervangende vertegenwoordigers aan te duiden. Op dit moment voorziet het huishoudelijk reglement bij afwezigheid van een lid dat volmacht kan worden gegeven aan een ander lid. De regering stelt nu dat het huishoudelijk reglement van de Brownfieldcel voortaan kan voorzien in een ad-hocvertegenwoordiging bij volmacht. Hierdoor kan een vertegenwoordiger binnen de eigen organisatie worden aangeduid om de afwezigheid op te vangen.

Zie ook