Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Fiscus kan saldo van bankrekeningen belastingplichtigen raadplegen in het Centraal Aanspreekpunt (CAP) (PW, art. 18-22)

Nieuws - 14/01/2021
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Sinds 31 december 2020 kan de fiscus zonder verplichte aanvraag in het Centraal Aanspreekpunt (CAP), beheerd door de Nationale Bank van België (NBB), ook het saldo raadplegen van alle bank- en zichtrekeningen én van de geglobaliseerde bedragen van bepaalde financiële contracten van de belastingplichtigen.

Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een databank met daarin de bankrekeningnummers en soorten contracten die door natuurlijke personen en rechtspersonen, die al dan niet in België wonen, gehouden worden bij financiële instellingen in België.

Het gaat hier om volgende informatie:
de identiteit van de cliënten;
de nummers van hun bankrekeningen en de eventuele volmachtdragers van die rekeningen; en
het soort contract dat ze met de financiële instellingen hebben gesloten.

Elke bank-, wissel- krediet- en spaarinstelling is verplicht om deze informatie aan het CAP te melden.

Fiscus kan ook saldo bankrekeningen in CAP raadplegen

De programmawet van 20 december 2020 biedt de belastingambtenaren vanaf 31 december 2020 de mogelijkheid om in het CAP ook het saldo te raadplegen van alle bank- en zichtrekeningen én van het geglobaliseerd bedrag van de contracten van de belastingplichtigen, zonder verplichte aanvraag:
in het kader van de invordering van belastingschulden;
in het kader van de verificatie van de door een bepaalde belastingplichtige verschuldigde belasting (inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en btw), maar enkel indien voorafgaand onderzoek (stapsgewijze procedure) werd uitgevoerd.

De raadpleging van het saldo van de rekeningen stelt de ontvanger die een vereenvoudigd derdenbeslag wil leggen op rekeningen waarvan het laatste saldo voldoende is om de schulden te helpen afbetalen, in staat om dit te doen, waardoor kostbare, tijdrovende en onnodige procedures worden vermeden.

Deze maatregel, samen met de beslissing om een einde te maken aan de procedure voor de regularisatie van niet-aangegeven inkomsten, moet ook nalatige belastingbetalers ertoe aanzetten hun belastingzaken op orde te brengen.

Bovendien komt de raadpleging van het saldo van de rekeningen en de geglobaliseerde bedragen van bepaalde financiële contracten niet alleen ten goede aan de belastingautoriteiten, maar ook:
aan het gerecht (openbaar ministerie, onderzoeksrechters, strafhoven en -rechtbanken), bv. in het kader van onderzoeken met het oog op de invordering van geldboetes en de uitvoering van beslagen en verbeurdverklaringen die door het gerecht zijn opgelegd,
in de strijd tegen de organisatie van onvermogen en bij het blootleggen van netwerken van de grote financiële criminaliteit,
aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) in het kader van onderzoeken naar het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en zware criminaliteit,
aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en
aan de notarissen in het kader van opengevallen nalatenschappen, door hen in staat te stellen eventuele schenkingen buiten erfdeel op te sporen of de exacte samenstelling van de aan te geven vermogensbestanddelen in het kader van de successierechten gemakkelijker te bepalen.

Nieuwe delegatie aan de Koning

De programmawet van 20 december 2020 schrijft in de CAP-wet ook een nieuwe delegatie aan de Koning in om, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de periodiciteit te bepalen van de mededeling van de saldo’s van de bank- en betaalrekeningen en de geglobaliseerde bedragen van de bedoelde financiële contracten, alsook de drempelbedragen om de mededelingsverplichting te activeren om ze indien nodig te kunnen aanpassen.

Zo zal het mogelijk zijn om bij een overschrijding van een minimumbedrag tussen twee rapporteringsmomenten, bij het volgende rapporteringsmoment het saldo aan het CAP verplicht te laten overmaken, zelfs indien het saldo op het rapporteringsmoment kleiner is dan het minimumbedrag zoals opgenomen in het bij Ministerraad overlegd KB.

Tevens zal het mogelijk zijn dat vanaf het moment dat het saldo het minimumbedrag bepaald bij Ministerraad overlegd KB is overschreden, het saldo voor die rekening voor alle volgende rapporteringsmomenten overgemaakt moet worden aan het CAP, ongeacht de grootte ervan.

In werking

Deze maatregelen treden in werking op 31 december 2020.

De eerste mededeling door de informatieplichtigen van de saldo’s van de banken betaalrekeningen, alsook van de geglobaliseerde bedragen van de financiële contracten voor de jaren 2020 en 2021 moet ten laatste gedaan worden op 31 januari 2022.

Zie ook:
Geraakte artikels: