tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brussels gewest strenger voor verwarmings- en klimaatregelingssystemen

Nieuws - 18/10/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Brusselse regering sleutelt aan de energieprestatie- en technische eisen, én de onderhouds- en controle-eisen voor de verwarmings- én klimaatregelingssystemen in gebouwen. Met tal van nieuwe verplichtingen tot gevolg. Zo zullen bijvoorbeeld bepaalde verwarmings- of klimaatregelingssysteem tegen 1 januari 2025 moeten worden uitgerust met een systeem voor gebouwautomatisering en -controle dat aan strikte vereisten voldoet. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten bestaande kostenverdelers voor verwarming dan weer een inrichting bevatten die een automatische opname van de gemeten hoeveelheid ter plaatse en van op afstand mogelijk maakt, of vervangen door verdelers die een dergelijke opname mogelijk maakt.

Update Energie-efficiëntierichtlijn en BWLKE

De wijzigingen zijn divers en hebben betrekking op tal van uitvoeringsbesluiten m.b.t. EPB-verwarming en klimaatregelingssystemen. Met als bedoeling bij te dragen aan het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005. Dat engagement kreeg vorm in Richtlijn 2018/2002 tot aanpassing van de Energie-efficiëntierichtlijn (Richtlijn 2012/27). De Brusselse regering zorgt nu dus voor de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/2002.

Maar met de aanpassingen geeft de regering ook uitvoering aan de update van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing eind 2020. Via een wijzigingsordonnantie van 18 december 2020 voerde de Brusselse wetgever toen een hele reeks aanpassingen door ter implementatie van de Richtlijn 2018/844, een andere update van de Energie-efficiëntierichtlijn. Die verplicht de lidstaten om een langetermijnrenovatiestrategie uit te werken voor hun gebouwenpatrimonium, zodat alle gebouwen tegen 2050 energie-efficiënt en koolstofvrij zijn. Het Brussels gewest integreert die langetermijnrenovatiestrategie en het bijbehorende stappenplan in zijn Lucht-, Klimaat-, Energieplan (LKEP).

Maar de wijzigingsordonnantie van 18 december 2020 zorgde ook voor diverse aanpassingen van de EPB-regels, het wagenpark van de gewestelijke en lokale overheden en de haalbaarheidsstudies voor grote bouwprojecten. We stippen nog eens kort de belangrijkste zaken aan:

- geïntegreerde haalbaarheidsstudie

De verplichting om een geïntegreerde haalbaarheidsstudie op te maken voor projecten die bestaan uit nieuwe EPB-eenheden of zwaar gerenoveerde EPB-eenheden die samen meer dan 10.000 m² oppervlakte beslaan, geschrapt. Let wel: de EPB-adviseur moet nog altijd een ‘gewone’ haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de technische, milieugerelateerde en economische haalbaarheid van eventuele alternatieve systemen met een hoog rendement, en minstens naar de systemen die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen, bij projecten met een gezamenlijke oppervlakte van minstens 5.000 m2.

- oprichting register EPB-certificaten

De ordonnantie voorziet in de oprichting van het register van EPB-certificaten. Leefmilieu Brussel zal dit register bijhouden met daarin informatie over onder meer de CO2-uitstoot, de bruto-vloeroppervlakte, een foto van de buitenkant van het gebouw,... en de energieprestaties.

- technische installatie

Het begrip ‘technische installatie’ kreeg een ruimere invulling waardoor nu ook de systemen voor gebouwautomatisering en -controle deel uitmaken van de technische installaties, naast de ventilatiesystemen, de klimaatregelingssystemen, de verwarmingssystemen (ook: warmtegeneratoren), de ingebouwde verlichtingssystemen, de vaste systemen voor het vervoeren van personen of lasten van de ene verdieping naar de andere verdieping van een gebouw, en de systemen voor elektriciteitsproductie en -opslag.

Een systeem voor gebouwautomatisering en -controle is ‘een systeem dat alle producten, software en technische diensten omvat die het energie-efficiënt, zuinig en veilig functioneren van technische bouwinstallaties kunnen ondersteunen door middel van automatische controles en het vergemakkelijken van het handmatig beheer van die technische bouwinstallaties’. De wetgever geeft de regering de bevoegdheid om te bepalen dat alle gebouwen met een verwarmings- of klimaatregelingssysteem vóór 31 december 2025 moeten beschikken over een systeem van gebouwautomatisering en -controle wanneer dat technisch en economisch haalbaar is.

Aanpassing uitvoeringsbesluiten EPB-verwarming en klimaatregelingssystemen

De uitvoering van deze nieuwigheden vereist logischerwijs aanpassingen van de betrokken uitvoeringsbesluiten over EPB-verwarming en klimaatregelingssystemen. Iets waar de regering nu werk van maakt.

Ze wijzigt meer concreet

Diverse items komen aan bod:
alle gebouwen met een verwarmings- of klimaatregelingssysteem zullen op 1 januari 2025 moeten beschikken over een systeem van gebouwautomatisering en -controle wanneer dat technisch en economisch haalbaar is. De regering legt in het besluit specifieke voorwaarden op.
uiterlijk op 1 januari 2027 alle bestaande kostenverdelers voor verwarming (als bedoeld in artikel 3.1.7 BWLKE) worden uitgerust met een inrichting die een automatische opname van de gemeten hoeveelheid ter plaatse en van op afstand mogelijk maakt, of vervangen door verdelers die een dergelijke opname mogelijk maakt
de vereisten inzake warmte-isolatie zijn herzien om rekening te houden met efficiëntere materialen
m.b.t. de regelgeving huurovereenkomsten voorziet de regering in de automatische overdracht van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de periodieke EPB-controle van de « verhuurder » naar de « huurder ».

In werking: 1 januari 2022 (mits uitzonderingen)

Zie ook