tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?



Eigen procedureregels voor verkeersbelasting en BIV in Brussel

Nieuws - 07/01/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Het Brussels gewest heeft de inning van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op 1 januari 2020 overgenomen van de federale overheid. Het gewest maakt dan ook zijn eigen procedureregels van toepassing op de aangifte, betaling en invordering van die nieuwe gewestbelastingen. Dat heeft niet alleen een impact op de eigenaars van de voertuigen, maar ook op de controleambtenaren en politieagenten.
Het gewest grijpt die overname aan om zijn ‘Brusselse Codex Fiscale Procedure’ wat bij te schaven en om enkele ‘diverse bepalingen’ door te voeren. En die laatste hebben bijvoorbeeld een impact op de notarissen.

Brusselse procedureregels, aangifte- en aanslagbiljetten

Volgens de ordonnantie van 17 december 2019 zijn de procedureregels uit de Brusselse Codex Fiscale Procedure vanaf 1 januari 2020 van toepassing op 10 gewestbelastingen: op de onroerende voorheffing, op de belasting op de niet-residentiële oppervlakten, op de belasting op de bankinstellingen, ... én op de verkeersbelasting en de BIV.

De Brusselse regering zal nog een aangifteformulier ontwerpen voor de jongste gewestbelastingen.

Normaal gezien zijn de gewestbelastingen verschuldigd op basis van de situatie van de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar, maar dat is niet zo bij de verkeersbelasting en de BIV. De ordonnantie preciseert dan ook wanneer het aanslagjaar daar precies aanvangt en tot wanneer de aanslagtermijn van 5 jaar loopt. Brussel neemt hier het vroegere federale regime over.

Nieuw is dat het gewest het mogelijk maakt om een gezamenlijk aanslagbiljet uit te sturen voor de verkeersbelasting én de BIV.

Controle

Om een efficiënte controle mogelijk te maken, krijgen de controleambtenaren van de gewestelijke fiscale administratie uitgebreide bevoegdheden. Zij mogen bijvoorbeeld garages, hangars en berg- en aanmeerplaatsen onderzoeken. Zij mogen gebruikmaken van de informatie van de ANPR-camera’s. En zij mogen het verkeer regelen en voertuigen laten stoppen – niet alleen om de voertuigen te controleren, maar ook om hun eigen veiligheid te kunnen waarborgen tijdens de controles.

De fiscale ambtenaren kunnen hun controlebevoegdheden alleen uitoefenen, maar zij kunnen ook de bijstand vorderen van de lokale en de federale politie.

Als de ambtenaren vaststellen dat er belasting ontdoken werd, kunnen zij eisen dat de belastingplichtige het ontdoken bedrag met boete, interesten, opdeciemen,... onmiddellijk betaalt. Als die dat niet doet, kan de controleambtenaar een pv opstellen met ‘aanhaling’ van het voertuig. Dus met vastzetting van het voertuig, bv. met een wielklem. Het voertuig mag dan niet verplaatst, verkocht of op een andere manier overgedragen worden zonder de toestemming van de administratie. Als het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen nog niet is betaald, kan de administratie een dwangbevel uitvaardigen en beslag leggen op het voertuig.

De controleambtenaren kunnen de hoedanigheid van agent of officier van de gerechtelijke politie krijgen. De regering zal in een uitvoeringsbesluit nog bepalen welk uniform de ambtenaren moeten dragen bij het uitoefenen van hun controletaken, hoe hun legitimatiebewijs er uitziet, en hoe men hun controlevoertuigen kan herkennen.

Notaris

Los daarvan, herformuleert Brussel de informatieverplichtingen van de notarissen bij het opmaken van een akte over de vervreemding of hypothecaire inschrijving van een onroerend goed, een schip of vaartuig (art. 69-71 Procedurecodex). Als de notaris de akte niet verlijdt binnen de 3 maanden (i.p.v. 4 maanden) na de verplichte kennisgeving, wordt de akte (n.v.d.r. of de kennisgeving?) als nietig beschouwd.

Het nieuwe regime wordt nog verder uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit en zal pas gelden vanaf 1 januari 2023. Dat geeft de informatici de tijd om een elektronisch platform te ontwikkelen voor het online uitwisselen van de kennisgevingen.

Vanaf 1 januari

De Brusselse Codex Fiscale Procedure is van toepassing op de verkeersbelasting en op de belasting op de inverkeerstelling als het belastbaar feit plaatsvindt op of na 1 januari 2020. Het belastbaar feit is hier de inschrijving bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) of de verjaardag van die inschrijving.

De federale dossiers, die op 1 januari 2020 nog openstaan, worden verder afgehandeld volgens de vroegere procedureregels van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde belastingen (WIGB).

Het Brusselse gewest wil de Brusselse Codex Fiscale Procedure op termijn ook van toepassing maken op de belasting op de spelen en weddenschappen én op de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, maar die belastingen worden voorlopig nog geïnd door de federale overheid.

Zie ook:
Ordonnantie van 28 november 2019 houdende diverse bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de onroerende voorheffing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 10 december 2019.
Ordonnantie van 28 november 2019 tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting p de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 10 december 2019.