tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Brussel verduidelijkt advisering, bekendmaking en verzending onder nieuwe vergunningsprocedures

Nieuws - 09/05/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – In de aanloop naar 1 september 2019 heeft de Brusselse regering 5 besluiten gepubliceerd, die even zoveel aspecten regelen van de nieuwe procedures voor het afgeven van milieuvergunningen en attesten en stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen en attesten.

Grensoverschrijdende raadpleging

In een eerste uitvoeringsbesluit maakt de Brusselse regering de grensoverschrijdende raadpleging verplicht voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en de nieuwe richtplannen van aanleg.
Zo’n grensoverschrijdende raadpleging was al verplicht als tijdens de opmaak van het gewestelijk ontwikkelingsplan of van een gewestelijk bestemmingsplan bleek dat het plan wel eens aanzienlijke gevolgen kon hebben voor een ander gewest of een andere EU-lidstaat.

De grensoverschrijdende raadpleging over een nieuw of gewijzigd GSV wordt opgevolgd door het bestuur dat bevoegd is voor de Stedenbouw. In alle andere gevallen gebeurt dat door het bestuur dat instaat voor de Territoriale Ontwikkeling.

In tegenstelling tot de 4 andere uitvoeringsbesluiten, treedt dit besluit al in werking op 8 mei 2019.

Begeleidingscomité bij milieueffectrapportage

Als een milieueffectenstudie of milieueffectenrapport nodig is voor een vergunningsaanvraag of attest, wordt het dossier mee opgevolgd door een begeleidingscomité. Onder de nieuwe vergunningsprocedure zetelt in die begeleidingscomités ook een vertegenwoordiger van Brussel Mobiliteit. Naast vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel, Brussel Stedenbouw (vroeger: Territoriale Planning) en de betrokken gemeenten.

In een tweede uitvoeringsbesluit regelt de Brusselse regering de werking van de vernieuwde begeleidingscomités. Zoals: wie de comités voorzit, in welke mate de comitéleden banden mogen hebben met de aanvrager, wie stemrecht heeft, wie de agenda bepaalt, hoe de comitéleden bijeengeroepen worden, enz.

Opmerkelijk is dat een begeleidingscomité vergadert achter gesloten deuren, maar dat ‘het geheel van de notulen’ met de beslissingen wel bij de effectenstudie moeten worden gevoegd.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019. Samen met de nieuwe vergunningsregels.

Verzending van documenten tussen overheden

In het derde uitvoeringsbesluit creëert de regering een juridische basis voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen de administraties die bevoegd zijn voor stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen en attesten.
De documenten die de aanvrager elektronisch indient, worden elektronisch doorgestuurd naar de andere betrokken autoriteiten en adviesinstanties.
De adviesorganen sturen hun advies sowieso elektronisch door.

Dit nieuwe besluit komt in de plaats van 3 andere besluiten.
Het treedt in werking op 1 september 2019. Samen met de nieuwe vergunningsregels.

Nieuwe gezichten in de overlegcommissies

In elk van de 19 Brusselse gemeenten bestaat er een overlegcommissie met vertegenwoordigers van het gewest en de gemeenten. Die commissies adviseren over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening: ontwerpen van bijzondere bestemmingsplannen, onteigeningsplannen, aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en attesten, enz.

Vorig jaar publiceerde de Brusselse regering nog een besluit (met 2 errata) waarin zij de werking van de overlegcommissies bijstuurde. De wijzigingen zouden op 20 april 2019 ingegaan zijn, maar het bewuste wijzigingsbesluit wordt nu opgeheven vanaf 8 mei 2019. We kunnen er dus van uitgaan dat de wijzigingen in de praktijk nooit uitwerking hebben gehad.

Het vierde regeringbesluit borduurt dan ook verder op het oorspronkelijke besluit op de overlegcommissies.
Het herneemt de online-publicatie van de adviezen en de nieuwe samenstelling van de overlegcommissies uit het inmiddels opgeheven besluit van 2018.
Maar het voert ook andere wijzigingen door, die voortvloeien uit de nieuwe vergunningsprocedure. Zoals het hoorrecht tijdens het openbaar onderzoek.
Het besluit stroomlijnt ook het verloop van de openbare zittingen van de overlegcommissies.

Met uitzondering van de bepaling over de opheffing van het wijzigingsbesluit van 3 mei 2018, treedt dit besluit in werking op 1 september 2019. Samen met de nieuwe vergunningsregels.

Bekendmaking

Het vijfde en voorlopig laatste uitvoeringsbesluit in de rij verscheen een dag na de andere vier in het Belgisch Staatsblad.

Dat vijfde besluit standaardiseert de inhoud van de beslissingen die de colleges, besturen en regering nemen over aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en attesten, en van de beslissingen tot schorsing of vernietiging van die vergunningen en attesten.
Het regelt ook de elektronische kennisgeving van die beslissingen aan de adviesorganen.
En het bepaalt waar je de beslissingen kan raadplegen (online en live op het gemeentehuis), en hoe en waar ze aangeplakt moeten worden.

Het nieuwe besluit maakt 9 andere besluiten overbodig.
En ook dit vijfde en laatste besluit treedt in werking op 1 september 2019. Samen met de nieuwe vergunningsregels.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan, de richtplannen van aanleg en de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen, 7 mei 2019.
Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking tot het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, 7 mei 2019.
Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings- en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, BS 7 mei 2019.
Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies, BS 7 mei 2019.
Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, bl. BS 8 mei 2019.