tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Referentierentevoet voor renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet voor werknemers en bedrijfsleiders in 2020

Nieuws - 03/03/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Een renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet die een werknemer van zijn werkgever verkrijgt is een belastbaar voordeel. Om dat te berekenen, maakt de belastingadministratie gebruik van referentierentevoeten die zijn vastgesteld in het KB/WIB 92. Die rentevoeten worden jaarlijks aangepast. Het koninklijk besluit van 24 februari 2021 stelt de rentevoeten vast voor voordelen die vanaf 1 januari 2020 worden toegekend. Ze zijn ook van toepassing wanneer een bedrijfsleider gelden uit zijn vennootschap haalt via de kassa of de rekening-courant.

4 referentierentevoeten voor 4 soorten leningen

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Het belastbaar voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen:
de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd gesloten;
en de aan de ontlener toegekende rentevoet.

Voor hypothecaire leningen die in 2020 werden toegekend, bedraagt de referentierentevoet:
1,41% voor leningen waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd;
1,36% voor andere leningen.

In 2019 bedroegen die percentages 1,70% (gemengde levensverzekering) en 1,58% (andere leningen).

Hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet

Voor hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet die vanaf 1 januari 1995 werden toegekend, wordt het voordeel berekend op basis van de referte-indexen die maandelijks in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
Alle referte-indexen van 2020 zijn opgenomen als bijlage bij het KB van 24 februari 2021 dat de referentierentevoeten vaststelt.

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

Voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd waarin de leningsovereenkomst is gesloten na 31 december 1984 wordt het belastbaar voordeel berekend:
ofwel op basis van een maandelijks en forfaitair lastenpercentage;
ofwel op basis van het reële jaarlijkse lastenpercentage van het jaar waarin de lening werd gesloten.

Voor 2020 bedraagt het maandelijks lastenpercentage:
0,04% voor leningen om de aankoop van een wagen te financieren (0,04% in 2019) ;
0,11% voor andere leningen 0,12% in 2019).

Het reële jaarlijkse lastenpercentage wordt berekend volgens de volgende formule: i = (p x 24 x n) / (n + 1), waarbij :
i = reëel jaarlijks lastenpercentage;
p = maandelijks lastenpercentage;
n = terugbetalingstermijn in maanden.

Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd

Voor kaskredieten en voorschotten op rekening-courant die in 2020 zijn opgenomen, geldt een referentierentevoet van 10,20% (8,78% in 2019).

Inwerkingtreding: deze rentevoeten zijn van toepassing voor de voordelen van alle aard die vanaf 1 januari 2020 worden toegekend.

Zie ook:
Artikel 18 § 3 en Bijlage I Afdeling I van Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.