tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Belastingvermindering voor eigen woning: woonbonus verlengd bij betalingsuitstel door coronacrisis

Nieuws - 06/01/2021
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Als een belastingplichtige naar aanleiding van de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor zijn hypothecaire lening, en daardoor ook de duurtijd van die lening verlengt, dan laat de fiscus die duurtijdverlenging niet langer buiten beschouwing.

De uitgaven die de belastingplichtige doet tijdens die verlengde periode komen vanaf nu dus uitzonderlijk wel in aanmerking voor de berekening van een belastingvoordeel voor de eigen woning (nieuw derde lid, art. 145(46/1), WIB 1992).

De coronacrisis bracht heel wat mensen in een moeilijke financiële positie. Om die reden sloot de Federale Regering met de Nationale Bank van België en Febelfin een ‘charter betalingsuitstel hypothecair krediet’ waardoor een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden voor maximum zes maanden.
Ook de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaamse Woningfonds (VWF) voorzien in een mogelijkheid tot betalingsuitstel van hun woningleningen bij betalingsproblemen door de coronacrisis.

Op basis van artikel 145(46/1) van het WIB 1992 houdt de fiscus tot nog toe geen rekening met duurtijdverlengingen die na 31 december 2019 worden doorgevoerd door de belastingplichtige. Aangezien een uitstel van betaling enkel op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige kan worden toegekend, laat de fiscus de duurtijdverlenging die hierdoor ontstaat buiten beschouwing.
Dit kan uiteindelijk leiden tot een verlies van een deel van het belastingvoordeel voor de eigen woning. Zo komen de uitgaven tijdens de maanden van verlenging niet in aanmerking voor een belastingvermindering voor de eigen woning zoals bepaald in onderafdeling IIoctodecies van het WIB 1992 (bv. de Vlaamse of de geïntegreerde woonbonus).

Maar de fiscus voorziet nu in een specifieke neutralisering van de duurtijdbevriezing die in het eerste lid van artikel 145(46/1) van het WIB 1992 wordt bepaald.
Als de belastingplichtige naar aanleiding van een civiele noodsituatie uitstel van betaling voor zijn hypothecaire lening vraagt, en daardoor ook de duurtijd van die lening verlengt, dan wordt die duurtijdverlenging voortaan niet langer door de fiscus buiten beschouwing gelaten. De uitgaven die de belastingplichtige doet tijdens die verlengde periode zullen uitzonderlijk dus wel in aanmerking komen voor de berekening van een belastingvoordeel
voor de eigen woning.

Bijvoorbeeld
U hebt in 2020 zes maanden betalingsuitstel gekregen van uw bank voor uw hypothecaire lening omwille van de coronacrisis. Hierdoor verlengt de duurtijd van uw kredietcontract ook met zes maanden. Normaal kan u de uitgaven tijdens die zes laatste maanden van uw kredietcontract niet in rekening brengen voor de woonbonus aangezien de uitgaven gedaan worden buiten de duurtijd zoals die gold op 31 december 2019.
De mildering zorgt er nu voor dat u de uitgaven tijdens de zes laatste maanden van uw kredietcontract alsnog in rekening kan brengen voor de woonbonus.

In werking:
deze maatregel heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020;
hij is van toepassing op de belastbare tijdperken die aanvangen na 31 december 2019.

Zie ook:
Geraakte artikels: