tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Verzamelwet Economie: rechtskader voor minnelijke schuldbemiddeling in WER en tal van nieuws

Nieuws - 04/06/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


In het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2024 verscheen een nieuwe verzamelwet economie. Die brengt diverse wijzigingen aan in het Wetboek van Economisch Recht en tal van andere wetten die een impact hebben op onze economie. Goed voor 13 hoofdstukken en 112 wijzigingsartikels.

Wetboek van Economisch Recht

Het gros van de nieuwigheden is gebundeld in hoofdstuk 2, ‘wijzigingen aan het Wetboek van Economisch Recht’. Er zijn aanpassingen aan Boeken I,
Boek I: nieuwe definitie van ‘verantwoordelijke voor de distributie’ om een onderscheid te maken tussen de situatie van een verantwoordelijke voor de distributie die actief is bij een tussenpersoon, en de situatie van een verantwoordelijke voor de distributie die actief is bij een kredietgever.
Boek V: oprichting van een ‘Observatorium voor de farmaceutische industrie’ bij de FOD Economie. Deze dienst zal instaan voor de analyse, evaluatie en formulering van aanbevelingen m.b.t. de concurrentiepositie van de Belgische farmaceutische sector
Boek VII: o.a. de toevoeging nieuw hoofdstuk ‘vergelijkbaarheid van betaalinstrumenten en bijhorende kosten voor ondernemingen’ en de uitbreiding van het recht op een basisbankdienst voor particulieren tot consumenten met Belgische nationaliteit die hun verblijfplaats buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte hebben;
Boek VIII: hervorming van het Belgische normalisatiesysteem om het inclusiever te maken en goed bestuur te versterken.
Boek X: oprichting van een ‘Adviescommissie voor overeenkomsten inzake commerciële distributie’. De huidige Arbitragecommissie krijgt er een bevoegdheid bij, met name het geven van adviezen over elke kwestie betreffende overeenkomsten bedoeld in boek X van het Wetboek van economisch recht, met inbegrip van hun definitie, en betreffende de uitbreiding van boek X naar andere overeenkomsten inzake commerciële distributie. In het licht van die bevoegdheidsuitbreiding wordt de benaming gewijzigd. In Boek X wordt een rechtsgrond gelegd voor die hervorming
Boek XV: wijzigingen van bevoegdheden m.b.t. onderzoek, toezicht, controle, vervolging en bestraffing. Zo is de mogelijkheid om toezeggingen van ondernemingen te verkrijgen en aanvaarden, toegevoegd in de procedure van administratieve vervolging, meer bepaald bij het indienen van de verweermiddelen overeenkomstig artikel XV.60/7 van het Wetboek van economisch recht en is in bepaalde gevallen voorzien dat beslissingen tot het opleggen van een administratieve geldboete kunnen gedeeld worden met bepaalde personen of diensten (onafhankelijk van een eventuele publicatie van die beslissing).
Boek XIX: creatie van een rechtskader voor de minnelijke schuldbemiddeling. De wetgever definieert wat minnelijke schuldbemiddeling is en wat de doelstellingen ervan zijn evenals de rol van de minnelijke schuldbemiddelaar. De schuldenaar wordt geïnformeerd over het bemiddelingskader en wat hij ervan kan verwachten. Minnelijke schuldbemiddeling is een proces met het oog op het oplossen van conflicten, via het optreden van een neutrale en onpartijdige bemiddelaar. Zijn rol bestaat erin de partijen te helpen bij het bereiken van een vrijwillige en wederzijds aanvaardbare overeenkomst inzake schuldaflossing. Minnelijke schuldbemiddeling heeft tot doel om, buiten een rechtsgeding om, naar oplossingen voor financiële problemen te zoeken en te onderhandelen en aldus te voorkomen dat een en ander via een gerechtelijke procedure moeten worden beslecht. Een dergelijke bemiddeling moedigt ook communicatie en samenwerking tussen de partijen aan, wat voor alle betrokkenen gunstig kan zijn. Via minnelijke schuldbemiddeling kunnen financiële geschillen sneller en op een goedkopere manier worden opgelost dan met gerechtelijke procedures. De schuldenaar krijgt informatie over het bemiddelingskader en over wat hij van de bemiddeling kan verwachten. Erkende bemiddelingsdiensten doen dagelijks aan minnelijke schuldbemiddeling. Voor het raamwerk dat in dit ontwerp is vastgesteld, werd dan ook vertrokken vanuit de jarenlange ervaring en professionele praktijk van die diensten.

Andere wijzigingen

Naast de wijzigingen aan het Wetboek van Economisch Recht, zorgt de verzamelwet van 3 mei 2024 ook nog voor aanpassingen aan:
het Sociaal Strafwetboek. Door de uittreding van de inspectiediensten van de FOD Economie uit het e-pv dient ook elke verwijzing naar de inspectiediensten van de FOD Economie te worden geschrapt uit het Sociaal Strafwetboek. De wetgever doet daarom het nodige;
de Productnormenwet. De wetgever voorziet sancties in geval van niet-naleving van een aantal bepalingen van de Batterijverordening (Verordening 2023/1542) en de Verordening ontbossingsvrije producten (Verordening 2023/1115). De Europese bepalingen waarvoor strafbaarstellingen worden ingevoerd, hebben enerzijds betrekking op het in de handel brengen en het aanbieden van bepaalde producten en anderzijds op de verplichtingen van de marktdeelnemers.
de Wet Elektronische Communicatie. De wijzigingen aan deze wet omvatten voornamelijk technische correcties. Zo schrapt de wetgever de definitie van het begrip ‘beheerder van passieve infrastructuren’ en corrigeert hij omzettingsfouten in het kader van de Europese richtlijn 2014/61.
de Wet bemiddeling bank- en beleggingsdiensten. De wetgever verduidelijkt onder meer dat wanneer de FSMA een gereglementeerde onderneming of een bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten verzoekt haar alle inlichtingen of documenten te verstrekken die zij nodig heeft om haar opdracht uit te voeren, zij niet enkel de termijn oplegt waarin zij die documenten of inlichtingen wenst te verkrijgen, maar tevens bepaalt op welke wijze ze haar meegedeeld moeten worden. Als die termijn of modaliteiten niet worden nageleefd, kan de FSMA maatregelen en/of administratieve sancties overwegen jegens de betrokken gereglementeerde onderneming of bemiddelaar in banken beleggingsdiensten;
de Verzekeringswet. De verzamelwet wijzigt onder meer de informatieverplichting t.a.v. verzekerings- en herverzekeringsmakelaars en -agenten. Zo eist de wet voortaan dat verzekerings- of herverzekeringsmakelaars of -agenten die kennis hebben van elementen die twijfel kunnen doen rijzen over de naleving van de wettelijk opgelegde inschrijvingsvoorwaarden door een subagent of een nevenverzekeringstussenpersoon op wie ze een beroep doen of gedaan hebben, die elementen onmiddellijk meedelen aan de FSMA opdat zij, in voorkomend geval, en na onderzoek van die elementen, de nodige maatregelen zou kunnen nemen ten aanzien van de betrokken subagent of nevenverzekeringstussenpersoon. Verder zijn er tal van verduidelijkingen, onder meer m.b.t. het verzoek om inlichtingen: wanneer de FSMA een verzekeraar, een herverzekeringsonderneming, een verzekeringstussenpersoon, een nevenverzekeringstussenpersoon of - een herverzekeringstussenpersoon verzoekt haar alle inlichtingen of documenten te verstrekken die zij nodig heeft om haar opdracht uit te voeren, zij niet enkel de termijn oplegt waarin zij die documenten of inlichtingen wenst te verkrijgen, maar tevens bepaalt op welke wijze ze haar meegedeeld moeten worden;
de Wet verkoop pakketreizen. Conform de Europese Richtlijn 2015/2302 stelt het centrale contactpunt alle nodige informatie beschikbaar over de bij of krachtens de wet gestelde eisen voor bescherming bij insolventie en de entiteit of entiteiten die instaan voor de bescherming bij insolventie voor specifieke organisatoren en doorverkopers die op het Belgische grondgebied zijn gevestigd. Om ervoor te zorgen dat deze informatie permanent actueel is, wordt ervoor gekozen om het Centraal Contactpunt te laten verwijzen naar de lijsten op de websites van de verzekeringsondernemingen die aan de oorsprong van de informatie liggen en de verzekeringsondernemingen aldus te verplichten om op hun website een geüpdatete lijst bij te houden, die toegankelijk is voor het publiek, van de professionelen met wie een verzekeringsovereenkomst werd gesloten.
de Arbeidsdealwet. Deze wijzigingen hebben tot doel het wettelijk kader te vervolledigen voor de werkongevallenverzekering voor zelfstandige medewerkers van digitale platformen opdrachtgevers; en
de Wet landmeter-expert. De wetgever voert de verplichting in voor elke landmeter-expert die als vastgoedmakelaar werkzaam is, om over kwaliteitsrekeningen te beschikken, op dezelfde wijze als de vastgoedmakelaars die zijn ingeschreven bij het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. Daarnaast is gesleuteld aan de regels m.b.t. de bevoegdheden, procedures en mogelijkheden tot vervolging. Zo is de wet aangepast om ook op het vlak van de vervolging en sanctionering van inbreuken op deze wetten dezelfde regels toe te passen als de regels die thans opgenomen zijn in het Wetboek van economisch recht. Verder wijzigt hij onder meer de omschrijving van één van de Belgische diploma’s erkend door de Franse Gemeenschap dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert. De titel waarvan sprake en die wordt uitgereikt door het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap werd gewijzigd en luidt nu “master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation géomètre”, in plaats van “master en sciences de l’ingénieur industriel, finalité géomètre”.

In werking: 10 juni 2024 (mits tal van uitzonderingen).