tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Fiscale wetgeving: Verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw van huurvastgoed

Nieuws - 03/06/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen breidt, onder bepaalde voorwaarden, het verlaagde btw-tarief van 6% uit tot de projecten van afbraak en wederopbouw van woningen die bestemd zijn voor langdurige verhuur aan particulieren.

Permanent verlaagd tarief

Ter herinnering, de tijdelijke regeling voor afbraak en heropbouw van woningen met een verlaagd btw-tarief van 6% en de bestaande permanente regeling voor afbraak en wederopbouw in de 32 centrumsteden zijn niet langer van kracht sinds 1 januari 2024.

Een nieuw permanent verlaagd btw-tarief is van toepassing voor het hele Belgische grondgebied.

Het verlaagde btw-tarief van 6% in de regeling voor afbraak en wederopbouw is van toepassing voor:
natuurlijke personen die het pand - met een maximale oppervlakte van 200 m² - betrekken als eengezinswoning gedurende een periode van minstens vijf jaar;
natuurlijke personen en rechtspersonen die het pand - eveneens met een maximale oppervlakte van 200 m² - huren gedurende 15 jaar in het kader van het socialehuisvestingsbeleid.

Huurwoningen

De wet van 12 mei 2024 voert opnieuw een gunstiger stelsel in voor projectontwikkelaars.

Ze staat hen toe een btw-tarief van 6% toe te passen bij normale verhuur aan particulieren indien:
de bewoonbare oppervlakte van de woning niet groter is dan 200 m²;
de huurder er zijn hoofdverblijfplaats (domicilie) heeft;
de bouwheer het pand gedurende minstens 15 jaar verhuurt aan één of meerdere huurders die er hun hoofdverblijfplaats vestigen.

De bouwheren kunnen het btw-tarief van 6% toepassen indien voldaan is aan een aantal voorwaarden. Zo moet de bouwer bijvoorbeeld, voorafgaand aan de werken, een elektronische verklaring indienen waarin hij bevestigt dat het gebouw dat wordt gesloopt en weer opgebouwd, bestemd is om als woning te worden verhuurd aan een natuurlijke persoon die hier zonder uitstel zijn domicilie zal vestigen.

Bijgevolg is deze uitbreiding niet van toepassing indien het gebouw wordt gebouwd om te worden verkocht en pas later wordt verhuurd indien geen koper wordt gevonden.

In dat geval bepaalt de voorafgaande verklaring immers niet dat de woning bestemd is voor langdurige particuliere verhuur.

Overgangsperiode

De wet voorziet een overgangsmaatregel voor projecten die werden opgestart vóór 1 januari 2024. Deze maatregel maakt het mogelijk om op een latere datum dan voorzien te voldoen aan de vormelijke vereisten. In dit geval moeten de vormelijke vereisten vervuld zijn op 31 maart 2025.

Het pand moet voor minstens 15 jaar worden verhuurd aan een of meer opeenvolgende particuliere huurders. De projectontwikkelaar moet dit aantonen aan de hand van schriftelijke en geregistreerde huurcontracten.

Een redelijke overgangsperiode tussen verhuurperiodes wordt in aanmerking genomen indien het pand gedurende een bepaalde periode niet wordt verhuurd. De periode van leegstand wordt beschouwd als huurperiode indien kan worden aangetoond dat alles in het werk werd gesteld om het pand te blijven verhuren.

Inwerkingtreding

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, namelijk 1 juni 2024.

Zie ook:

Geraakte artikels:

Zie ook:
Geraakte artikels: