tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brussel voorziet eigen registratiesysteem voor woninghuurovereenkomsten

Nieuws - 07/05/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Met aanpassingen aan de Brusselse Huisvestingscode zorgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een eigen ‘woninghuurovereenkomstendatabank’, met ook eigen Brussels registratiesysteem voor dergelijke woninghuurovereenkomsten. Opvallend: dit nieuwe Brusselse systeem vervangt in Brussel de registratie die van oudsher moest gebeuren voor deze huurovereenkomsten op basis van federale wetgeving.

Brusselse databank en registratie voor woninghuurovereenkomsten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een databank en registratiesysteem voor huurovereenkomsten, specifiek op maat van het gewest, onafhankelijk van de federale overheid. Dit betekent zonder protocolakkoorden met de federale overheid en zonder afhankelijk te zijn van de technische implementatie van het instrument door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Het bestaande (federale) MyRent-platform bevat immers niet alle gegevens die het gewest nodig heeft om het eigen beleid te kunnen voeren. De tweede reden is dat de door MyRent verzamelde gegevens vaak onvolledig en weinig betrouwbaar zijn. De derde reden is dat het gewest, door zich te baseren op deze gegevensbron, afhankelijk zou zijn van de beslissingen van de federale overheid, zowel wat betreft de verzamelde gegevens als de operationalisering van het verzamelinstrument.

De aandachtspunten voor dit nieuwe systeem zijn:
het gewestelijk systeem voor de registratie van huurovereenkomsten is enkel van toepassing voor woninghuurovereenkomsten. Voor alle andere huurovereenkomsten blijven de regels en het systeem van de federale overheid van toepassing;
de omschrijving van die ‘woninghuurovereenkomsten’ is ruim, de bestemming ‘voor bewoning bestemde goederen’ is doorslaggevend: niet alleen de huurovereenkomsten voor de hoofdverblijfplaats van de huurder, maar eveneens de huurovereenkomsten van studentenwoningen en -kamers en de huur van tweede woningen en vakantiewoningen. De registratieverplichting geldt ook als een deel van het verhuurde goed voor een andere bestemming wordt gebruikt;
de bestaande registratieverplichting voor huurovereenkomsten bij het Kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën die in heel het Rijk geldt en gebaseerd is op fiscale overwegingen (toepassing registratierechten) zal niet langer van toepassing zijn voor de huurovereenkomsten die in het Brusselse registratiesysteem moeten worden opgenomen;
de Brusselse registratie is kosteloos;
het is de verhuurder die moet registreren binnen twee maanden na het sluiten van de huurovereenkomst. De huurder mag ook zelf instaan voor de registratie;
voor een laattijdige of niet-registratie is er geen financiële sanctie (boete) meer, wat wel het geval is in het federale registratiesysteem. De burgerrechtelijke sancties voor het niet-registreren blijven van toepassing.

Registratie praktisch

De registratie is het inschrijven van de huurovereenkomst in een elektronisch register dat wordt beheerd door de Gewestelijke Dienst voor de registratie van huurovereenkomsten.

De registratie bestaat uit de combinatie van het opladen van een aantal documenten en de invoering van een aantal gegevens:
het opladen van een aantal document is het elektronisch indienen van de huurovereenkomst, de bijlagen ervan en de ingaande plaatsbeschrijving;
voorafgaand aan de elektronische indiening moet de indiener de belangrijkste gegevens van de huurovereenkomst ingeven. Het kan dat een aantal van deze gegevens al beschikbaar zijn vanuit een authentieke bron, maar in elk geval moeten al de volgende gegevens ingegeven worden: de identiteit van de verhuurder, de identiteit van de huurder, de identificatie van het verhuurde goed, de beschrijving van het verhuurde goed en de belangrijkste elementen van de huurovereenkomst:

Wie die de registratie niet zelf kan doen omdat hij/zij niet over het nodige materiaal beschikt of niet voldoende vertrouwd is met informaticatools, kan een afspraak maken bij de diensten van het Gewest om daar de huurovereenkomst te registreren met de hulp van een ambtenaar. Het zal ook mogelijk zijn om de huurovereenkomst per post naar deze dienst te sturen. Alleen natuurlijke personen mogen deze uitzonderingen op elektronische registratie toepassen.

Andere aanpassingen van de Brusselse Huisvestingscode

de ordonnantie past de Brusselse Huisvestingscode nog aan op enkele andere punten, in hoofdzaak technische aanpassingen en aanpassingen voor het delen van data en inzagerechten voor die data;
er is ook een extra definitie, van ‘bewoonbare oppervlakte’. Dat is de bewoonbare oppervlakte van een woning wordt gedefinieerd als de totale vloeroppervlakte van de leefruimten binnenin de woning die een minimale vrije hoogte van 2,1 m onder een horizontaal plafond of van 1,5 m onder een hellend plafond of dak hebben, met uitsluiting van ruimten zoals kasten, trappenhuizen, zolders, kelders en garages;
vandaag bepaalt de Brusselse Huisvestingscode dat de huur maar mag worden geïndexeerd indien de huurovereenkomst is geregistreerd volgens de federale regels, maw bij het Kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën. De indexering is dan maar mogelijk als de nieuwe Brusselse registratie wordt gedaan, niet langer de vroegere federale registratie.

Inwerkingtreding: 1 januari 2025.

Zie ook