tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Energie-eisen voor de renovatie van de gebouwen in Brussel

Nieuws - 26/03/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Een ordonnantie wijzigt het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de tenuitvoerlegging van de strategie voor de renovatie van de gebouwen. Ze wijzigt meer bepaald de EPB- en decarbonisatieregels voor gebouwen.

Broeikasgasemissies

De vermindering van de directe broeikasgasemissies van het Gewest ten opzichte van 2005 neemt toe:
47% in 2030 (in plaats van 40%);
69% in 2040 (in plaats van 67%).

Permanente burgerraad voor het klimaat

De ordonnantie richt een permanente burgerraad voor het klimaat op (nieuw artikel 1.5.2).
Doel van deze raad is het uitwerken van een rapport met een langetermijnvisie en aanbevelingen op korte en middellange termijn om deze visie te realiseren.
De raad bestaat uit 100 burgers die worden geloot, met een geografisch evenwicht en een sociaaleconomische mix.

EPB-eisen

De ordonnantie wijzigt een aantal definities en voegt er nieuwe toe, zoals “met nieuw gelijkgesteld” en “aardopwarmingsvermogen” (GWP).

De EPB-adviseur wordt EPB-deskundige: natuurlijke of rechtspersoon erkend om, naargelang het geval, het EPB-voorstel, de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte, het samenvattend rapport, het EPB-certificaat of het EPB-certificaat openbaar gebouw op te stellen.

De ordonnantie beschrijft ook de berekeningswijze.

EPB-certificaat

De ordonnantie voegt verscheidene artikelen over het EPB-certificaat in, vast te leggen bij besluit.

De titularis van een zakelijk recht op een EPB-eenheid moet in het bezit zijn van een EPB-certificaat of het door een EPB-deskundige laten opstellen, ten laatste 5 jaar na de inwerkingtreding (datum vast te leggen door de regering).
Het EPB-certificaat is 10 jaar geldig.

Decarbonisatiemaatregelen

Het is toegelaten na 1 juni 2025 een verwarmingsketel aangedreven met vloeibare brandstof te installeren, als hij:
uitsluitend wordt aangedreven door een hernieuwbare vloeibare brandstof;
en zijn thermisch rendement en zijn deeltjesuitstoot gelijkwaardig zijn aan die van gascondensatieketels.

De vroegere tekst verbiedt deze verwarmingsketels vanaf 1 juni 2025.

Onder bepaalde voorwaarden is het ook toegelaten verwarmingssystemen van een project te installeren:
waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend;
en die uitsluitend uit één of meerdere nieuwe of met nieuw gelijkgestelde EPB-eenheden bestaan.

Voorwaarden vanaf 1 januari 2025

De warmtegeneratoren:
voldoen aan de eisen inzake ecodesign en produceren warmte enkel vanaf elektriciteit en/of energie uit hernieuwbare bronnen;
en/of zijn aangesloten op een efficiënt thermisch energienet.

Strengere eisen voor de overheid

De eisen zijn strenger voor overheidsinstanties die het goede voorbeeld moeten geven op energiegebied.

Overheden mogen alleen gebouwen kopen of huren
met een “zero-energieverbruik” vóór 1 januari 2030;
zero-emissie vanaf 1 januari 2030.

De vroegere tekst had het alleen over gebouwen met hoge energieprestaties.

Bovendien creëert de ordonnantie:
het “EPB-certificaat openbaar gebouw” (nieuwe artikelen 2.4.10 en 2.4.11);
een systeem voor verslaggeving over de energie-efficiëntie (nieuw artikel 2.4.12).

Sancties

De ordonnantie voorziet in sancties bij niet-naleving van de nieuwe regels en eisen.

Inwerkingtreding

1 april 2023 voor het artikel dat de datum voor het gewestelijke lucht-klimaat-energieplan vastlegt in mei in plaats van maart.
voor veel artikelen door de regering vast te stellen data;
de overige op 1 april 2024 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Zie ook