tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Voordeel van alle aard renteloze of goedkope lening 2023: meeste rentevoeten sterk gestegen

Nieuws - 30/01/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De federale regering heeft de referentierentevoeten vastgesteld voor het bepalen van het belastbaar voordeel van alle aard (VAA) voor ‘renteloze leningen en leningen aan een verminderde rentevoet’ die zijn toegekend in het inkomstenjaar 2023. Opvallend: nagenoeg alle percentages zijn sterk gestegen tegenover 2022. Slechts voor één type leningen is er sprake van een daling.

Renteloze leningen en leningen tegen verminderde rentevoet

Werkgevers kunnen aan een werknemer (of bedrijfsleider) een renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet toestaan. Fiscaal vormt dit voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen
de jaarlijkse referentierentevoet (vastgesteld per type lening); en
de rentevoet die de werkgever aanrekent aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider).

De referentierentevoeten worden jaarlijks aangepast. De percentages die van toepassing zijn voor leningen toegekend vanaf 1 januari 2023 zijn nu bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe percentages zijn ook van toepassing wanneer een bedrijfsleider gelden uit zijn vennootschap haalt via de kassa of de rekening-courant.

Referentierentevoeten 2023

• Hypothecaire leningen

Voor alle hypothecaire leningen toegekend vanaf 1 januari 2023 geldt een rentevoet van 3,14%. Voor leningen toegekend in inkomstenjaar 2022 was dit nog 1,77%. Het percentage is dus bijna verdubbeld.

Tot nog toe werd de rentevoet voor ‘hypothecaire leningen waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd’ en ‘andere hypothecaire leningen’ in de regelgeving in 2 aparte kolommen vermeld. Nu niet meer.

Voor hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet die vanaf 1 januari 1995 werden toegekend, wordt het voordeel berekend op basis van de referte-indexen die maandelijks in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
Alle referte-indexen voor 2023 zijn opgenomen als bijlage bij het KB van 14 januari 2024.

• Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

Het maandelijks lastenpercentage van de leningen om de aankoop van een wagen te financieren is vastgesteld op 0,25% (0,06% in 2022) en 0,49% voor de andere leningen (0,12% in 2022).

We geven in dit kader meer dat voor de vaststelling van het reële jaarlijkse lastenpercentage voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd een nieuwe formule moet worden gebruikt. De bestaande formule in artikel 18, § 3, punt 1, c, 2°, tweede streepje van het KB/WIB92 bleek immers niet correct vanuit actuarieel oogpunt.

• Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

Voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd is de in aanmerking te nemen referentierentevoet gelijk aan 5,43% (7,14% in 2022).

In werking: de nieuwe referentierentevoeten zijn van toepassing voor de voordelen van alle aard die vanaf 1 januari 2023 worden toegekend.

Zie ook
Geraakte artikels