tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vastgoedmakelaarswet: toegang tot beroep op basis van beroepservaring en inschrijving als vennootschap wordt eenvoudiger

Nieuws - 24/01/2024
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Erkend vastgoedmakelaar worden kan voortaan ook op basis van relevante beroepservaring. Dat blijkt uit de meest recente wijziging aan de Vastgoedmakelaarswet van 2013. Maar de wijzigingswet van 11 december 2023 bevat ook een aantal andere wettelijke ingrepen om de toegang tot het beroep te versoepelen. Zo wordt het eenvoudiger voor rechtspersonen om als vastgoedmakelaarsvennootschap een erkenning te krijgen bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars. Verder zorgt de wetgever voor een aanscherping van de effectiviteit van tuchtmaatregelen en krijgen zowel de opgesplitste werking bemiddelaars-syndici als de organisatie van elektronische verkiezingen een wettelijke basis.

Relevante beroepservaring

De Vastgoedmakelaarswet voorziet voortaan de mogelijkheid voor natuurlijke personen om op basis van relevante beroepservaring (bijvoorbeeld als bediende in een vastgoedkantoor) te worden ingeschreven op het Tableau van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Dat kon tot nog toe niet. Een bekwaamheidsattest of opleidingstitel én het afleggen van een stage waren vereist. Maar de wetgever is van mening dat men de kennis die men verwerft tijdens de stage ook kan hebben opgebouwd door beroepservaring in de praktijk.

Daarom laat de wet voortaan toe dat natuurlijke personen met een pertinente beroepservaring een aanvraag kunnen indienen tot inschrijving op het tableau. Het moet gaan om een beroepservaring van ten minste 6 jaar in de loop van 10 jaar voorafgaand aan de inschrijving die werd opgebouwd door de uitoefening op voltijdse basis van relevante beroepsactiviteiten.

De Uitvoerende Kamer van het BIV zal de ingeleverde bewijsstukken beoordelen. Als de kandidaat nadien ook slaagt voor de praktische bekwaamheidsproef, dan zal hij of zijn op het tableau worden ingeschreven. Wie niet slaagt op deze proef, kan nog een tweede keer terugkomen. Maar als ook die niet succesvol is, moet de betrokkene 3 jaar wachten vooraleer die opnieuw mag proberen. De betrokkene kan zich evenwel ook inschrijven op de lijst van stagiairs volgens de normale voorwaarden.

Inschrijving rechtspersoon

De wijzigingswet versoepelt ook de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon die is ingeschreven op het tableau van het BIV. Voornamelijk om te voldoen aan de Europese eisen voor de reglementering van intellectuele beroepen. Een aantal beperkte wijzigingen is er ook voor de uitoefening van het beroep binnen een rechtspersoon die het beroep niet zelf uitoefent en dus niet is ingeschreven op het tableau van het BIV.

De Vastgoedmakelaarswet maakt een onderscheid tussen twee types rechtspersonen, de Laruelle-rechtspersoon en de zogeheten niet-Laruelle-rechtspersoon. De Laruelle-rechtspersonen zijn diegene die rechtstreeks ingeschreven zijn bij het BIV omdat zij beschouwd worden als beroepsbeoefenaars. De andere rechtspersonen zijn niet ingeschreven bij het BIV, maar de bestuurders, zaakvoerders en/of werkende vennoten zijn volledig burgerlijk aansprakelijk voor de handelingen gesteld in het kader van de uitoefening van het beroep binnen de rechtspersoon.

De wijzigingen in verband met de ingeschreven rechtspersonen zijn erop gericht de vereisten inzake de vertegenwoordiging van ingeschreven beroepsbeoefenaars meer in verhouding te brengen tot de nagestreefde doelstelling in het licht van de door de Europese verdragen gewaarborgde fundamentele vrijheden, namelijk de vrijheid om te ondernemen, zich te vestigen, diensten te verlenen en te investeren. Het gaat om volgende versoepelingen:
een rechtspersoon mag lid zijn van het bestuursorgaan (daar waar het tot dusver moest gaan om een natuurlijk persoon ingeschreven bij het BIV)
momenteel eist de wet dat 100 % van de leden van het bestuursorgaan ingeschreven is bij het BIV. Voortaan wordt dat de meerderheid (meer dan 50 %). Enkel die beroepsbeoefenaars mogen rechtstreeks handelingen verrichten die met het beroep verband houden of mogen de rechtspersoon vertegenwoordigen in handelingen die betrekking hebben op het beroep van vastgoedmakelaar;
er wordt niet meer geëist dat het kapitaal voor minstens 60 % in handen is van beroepsbeoefenaars. Er is helemaal geen vereiste meer van dit type;
daarmee samenhangend wordt ook de voorwaarde geschrapt dat de stemrechten voor minstens 60 % in handen moet zijn van beroepsbeoefenaars.

Wanneer de activiteit wordt uitgeoefend door een niet-ingeschreven rechtspersoon, gelden de vereisten enkel voor de natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit. De bestaande regels worden niet gewijzigd of versoepeld, maar herschreven om ze duidelijker te maken. De regel is dat ten minste één persoon die lid van het bestuursorgaan of werkend vennoot is, verantwoordelijk kan worden gesteld voor de naleving van de tuchtregels en dat de beroepsactiviteiten, met inbegrip van de effectieve leiding van een afdeling, uitgevoerd worden door beroepsbeoefenaars die ingeschreven zijn bij het BIV. In die context en om te zorgen voor een betere naleving van de deontologie, is nu uitdrukkelijk bepaald dat wie geschrapt of geschorst werd, het beroep ook niet in dienstverband mag uitoefenen zolang de sanctie loopt. Het doel van deze bepaling is: voorkomen dat een geschrapte of geschorste vastgoedmakelaar de werkzaamheden als werknemer blijft uitoefenen onder toezicht van een zelfstandige, die in dat geval een stroman kan zijn.

Andere wijzigingen

De Vastgoedmakelaarswet voorziet voortaan
in een wettelijke basis voor gesplitste tuchtwerking zodat bij het uitspreken van tuchtsancties rekening kan worden gehouden met de eigenheid van de onderscheiden doelgroepen, zoals bemiddelaars en syndici;
in een wettelijke basis voor de organisatie van elektronische verkiezingen;
aangepaste regels voor de verwerking van persoonsgegevens.

In werking: 1 februari 2024.

Zie ook