tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaamse Codex Wonen 2021: gegevensverwerkingen renteloze huurlening en sociale verhuring aangepast na vernietiging Grondwettelijk Hof

Nieuws - 17/11/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse Codex Wonen 2021 bevat nieuwe regels voor de gegevensverwerkingen in het kader van de renteloze huurwaarborglening en de sociale verhuring. Die komen er naar aanleiding van arrest nr. 92/2023 van het Grondwettelijk Hof. In dat arrest vernietigde het Hof de bestaande bepalingen omdat ze vooraf niet voor advies waren voorgelegd aan de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, terwijl de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) dat voorschrijft.

Een procedurele vereiste die nu wel werd nageleefd. De decreetgever heeft de bestaande regels grotendeels ongewijzigd hernomen. We geven nog mee dat het Grondwettelijk Hof in haar arrest nr. 92/2023 heeft beslist om de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven tot de inwerkingtreding van de nieuwe regeling. Dat om rechtsonzekerheid te vermijden.

Gegevensverwerking in het kader van de renteloze huurwaarborglening

Artikel 5.68/1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, dat de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de huurwaarborgleningen regelt (o.a. categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke en betrokkenen bij verwerking van persoonsgegevens), is integraal hernomen, inclusief de latere wijziging bij het Woondecreet van 21 april 2023.

Artikel 5.106/1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is opgeheven door het Woondecreet van 21 april 2023. Daardoor is een rechtzetting van het vormgebrek niet meer nodig.

Gegevensverwerking in het kader van de sociale verhuring

Artikel 6.3/1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de sociale huurreglementering regelt, wordt grotendeels hernomen, inclusief de latere wijzigingen in 2021, 2022 en 2023. Dat geldt ook voor de bepalingen m.b.t. de gerechtelijke gegevens over het beëindigen van de huurovereenkomst wegens het veroorzaken van ernstige overlast of ernstige verwaarlozing van de sociale huurwoning. Die specifieke gegevens zijn noodzakelijk voor de sociale verhuurder omdat die daarover moet kunnen beschikken in geval van een mogelijke gemotiveerde weigering van toewijzing aan een kandidaat-huurder die huurder van de verhuurder is geweest en van wie de huurovereenkomst is beëindigd op basis van artikel 6.33, eerste lid, 2° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 6.3/1, §4, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt niet hernomen. Daarin wordt immers verwezen naar artikel 6.8, §1, eerste lid, 4°, van de codex, dat door het hogervermelde arrest van het Grondwettelijk Hof werd vernietigd. De betrokken overgangsbepaling wordt opgeheven (art. 218 van het Woondecreet van 9 juli 2021).

Tot slot zorgt de decreetgever voor een rechtzetting in de bepalingen van de tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (‘de huursubsidie’) in de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Het gaat om een aanpassing van een verwijzing die eerder werd vergeten.

Er wordt bepaald dat aan de huurders van de ingehuurde sociale huurwoningen die worden verhuurd door een woonmaatschappij, een tegemoetkoming in de installatiekosten en in de huurprijs (‘de huursubsidie’) kan worden verleend. Aan de huurders van de overige sociale huurwoningen die worden verhuurd door een woonmaatschappij, kan alleen een tegemoetkoming in de installatiekosten worden verleend. Aan dat artikel wordt terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2023.

In werking: 24 november 2023 (mits de hogervermelde uitzondering).

Zie ook
Geraakte artikels