tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor inrichting van opvangplaatsen voor vluchtelingen in Brussels gewest

Nieuws - 20/07/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Om de opvangcrisis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – die nog nijpender werd door het conflict in Oekraïne – het hoofd te bieden, komt de Brusselse regering met stedenbouwkundige versoepelingen. Handelingen en werken die noodzakelijk zijn voor de inrichting van gratis of gelijkwaardige dag- en/of nachtopvangplaatsen voor personen die om internationale bescherming verzoeken, zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Maar er zijn strikte voorwaarden.

Het vrijstellingsbesluit treedt in werking op 15 juli 2022. Maar het is alleen van toepassing als de Raad van de Europese Unie bij besluit het bestaan heeft vastgesteld van een massale toestroom van vluchtelingen (conform Richtlijn 2001/55 m.b.t. de minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden). Vanaf die beslissing geldt de vergunningsvrijstelling voor 3 jaar (het betrokken goed moet nadien in oorspronkelijke staat hersteld worden). Maar de auteur van de handelingen en werken kan slechts van de vrijstelling genieten op voorwaarde dat hij de aanvangsdatum van de van stedenbouwkundige vergunning vrijgestelde handelingen en werken uiterlijk 10 dagen (normale termijn op basis van het Brussels vrijstellingsbesluit stedenbouwkundige vergunning is 60 dagen) vóór de aanvang van die handelingen en werken meedeelt via het daartoe op het gewestelijk geautomatiseerd platform beschikbaar gestelde formulier.

Niet voor werken aan beschermde goederen

De vrijstelling is niet van toepassing op handelingen en werken aan een beschermd goed of een goed dat ingeschreven is op de bewaarlijst en aan een goed dat het voorwerp uitmaakt van een procedure tot bescherming of tot inschrijving op de bewaarlijst, voor zover deze handelingen en werken betrekking hebben op de beschermde delen van deze goederen of de delen die beschermd zullen worden.

Inrichting opvangplaatsen

Voor zover ze over een advies van de DBDMH beschikken dat gunstig of gunstig onder precieze, duidelijke en uitvoerbare voorwaarden is, ze in overeenstemming zijn met het gewestelijk bestemmingsplan en, desgevallend, met het geldende richtplan van aanleg dat van toepassing is op het betrokken goed, worden de volgende handelingen en werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning:
de tijdelijke bestemmings- of gebruikswijziging van een volledig gebouw of een deel daarvan, met of zonder werken, die aan een stedenbouwkundige vergunning is onderworpen;
de realisatie van modulaire of lichte bouwwerken of de plaatsing van tijdelijke vaste inrichtingen, daaronder inbegrepen bijhorende inrichtingen zoals, onder andere, de wijziging van het bodemreliëf, de inrichting van de directe omgeving en de aansluiting op de netwerken van de verzoekers.

In werking: 1 juli 2022.