tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brussel verplicht grensoverschrijdend overleg bij aanvraag stedenbouwkundig/milieuattest en -vergunning voor projecten met mogelijks gewestoverschrijdende milieugevolgen

Nieuws - 20/05/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Brusselse regering verplicht grensoverschrijdend overleg in het kader van aanvragen voor milieu-, stedenbouwkundige- of verkavelingsattesten of -vergunningen wanneer het betrokken project aanzienlijke milieueffecten kan hebben in een ander gewest of een andere lidstaat. Zo’n grensoverschrijdende raadpleging bestaat al langer in andere situaties, bijvoorbeeld bij de opmaak van het gewestelijk ontwikkelingsplan of een gewestelijk bestemmingsplan dat wel eens aanzienlijke gewestgrensoverschrijdende gevolgen zou kunnen hebben. De regering duidt de procedure en modaliteiten in een nieuw besluit.

Ze komt daarmee tegemoet aan de grieven die door de Europese Commissie werden geformuleerd in haar gebrekestelling wegens onvolledige omzetting van Richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014 tot wijziging van de MER-Richtlijn. Die richtlijn heeft strengere regels ingevoerd voor de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (project-mer-richtlijn).

Het besluit is opgevat in 2 delen met
in deel 1 de overlegprocedure m.b.t. projecten die gelegen zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben in een ander gewest of een andere lidstaat; en
in deel 2 de overlegprocedure m.b.t. projecten gelegen op het grondgebied van een ander gewest of een andere lidstaat die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Belangrijke spelers bij dit overleg zijn het Gewestelijk bestuur belast met Stedenbouw in geval van aanvragen tot een stedenbouwkundig attest of – vergunning en aanvragen tot een verkavelingsvergunning en in geval van aanvragen van een milieuattest of – vergunning Leefmilieu Brussel. Voor gemengde projecten is het Gewestelijke bestuur belast van Stedenbouw de ‘bevoegde autoriteit’.

In geval van projecten op Brussels grondgebied met potentiële milieueffecten in een ander gewest of een andere lidstaat moeten zij de nodige informatie (zoals een kopie van het volledige aanvraagdossier) aan de bevoegde autoriteiten of instanties van het andere gewest of de andere lidstaat bezorgen zodat zij hun advies kunnen geven over het dossier.

Gaat het om projecten op het grondgebied van een ander gewest of een andere lidstaat die milieugevolgen kunnen hebben in het Brussels gewest dan vormt het Gewestelijk bestuur belast met Stedenbouw het eerste aanspreekpunt. Het bestuur zal de nodige informatie ontvangen van de betrokken autoriteiten uit het andere gewest of de andere lidstaat en daarvan een kopie bezorgen aan Leefmilieu Brussel. Het bestuur staat ook in voor de andere formaliteiten zoals de bekendmaking van de modaliteiten van de raadpleging van de documenten en van de deelname van het publiek in de raadplegingsprocedures. Het bestuur kan ook advies inwinnen bij andere besturen of instanties, de gemeenten waarop het project betrekking heeft uitnodigen om op hun grondgebied een openbaar onderzoek te organiseren over de documenten, enz.

In werking: 29 mei 2022. Het besluit is van toepassing op de dossiers voor attest- of vergunningsaanvragen die worden ingediend na die datum.