tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Nieuw kader voor premies tot verbetering woonmilieu Brussels gewest

Nieuws - 05/05/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft haar premiestelsel voor woningrenovatie, gevelverfraaiing en de energiepremies vorig jaar grondig hervormd. Voornamelijk om de toegang tot de premies voor de Brusselaars te vereenvoudigen. Op 1 januari 2022 zijn de premies voor energie, renovatie en verfraaiing van gevels in dit kader samengevoegd tot één systeem: de Renolution-premies. De bestaande regeling werd opgeheven. Operationeel is het systeem pas sinds maart. Sindsdien kunnen aanvragen worden ingediend via het online platform ‘Renolution Brussels’. . Maar het wettelijk kader met de subsidiedetails moest nog door de Brusselse regering worden vastgelegd. Op 31 maart 2022 had die 2 besluiten klaar: eentje met de regels voor de toekenning van financiële steun op vlak van energie en eentje met het kader voor de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu. Het ‘Premiebesluit Verbetering Woonmilieu’ is op 4 mei 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het bevat de voorwaarden en procedure voor de aanvraag en toekenning van ‘een premie voor renovatiewerken of voor gevelverfraaiingswerken aan een woning, een voor huisvesting bestemd gebouw of de gevel van een woning of van een voor huisvesting bestemd gebouw’.

Met tal van nieuwigheden ten opzichte van de oude premiestelsels. Waar de premies vroeger moesten worden aangevraagd voor de aanvang van de werken, moet dat nu ‘binnen de 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van de werkzaamheden’. Nieuw is ook dat premieaanvragen moeten worden ingediend via het online aanvraagformulier dat beschikbaar is op het gewestelijke onlineportaal (IRISbox).

Ook aan de tegemoetkoming zelf werd gesleuteld. Er wordt pas een tegemoetkoming toegekend wanneer het bedrag van de premie minstens 250 euro per aanvraag bedraagt. Voor eenzelfde woning of een voor huisvesting bestemd gebouw kunnen meerdere aanvragen worden ingediend voor zover het premiebedrag voor elke aanvraag dit minimum haalt en zonder dat het totaalbedrag van de aanvragen de maximumbedragen overschrijdt. Het gewest kan immers slechts premies toekennen voor een bedrag van maximaal 200.000 euro per voor huisvesting bestemd gebouw, voor de gevelverfraaiingswerken en voor de renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Wanneer de aanvraag alleen private delen betreft, wordt een premie van maximaal 50.000 euro toegekend per woning. Het toegekende premiebedrag van niet meer dan 90% ban het gefactureerde bedrag bedragen.

Het ‘Premiebesluit Verbetering Woonmilieu’ treedt in werking op 31 maart 2022. Aanvragen met een datum van ontvangst van het aangetekend schrijven of een indieningsdatum voor 1 januari 2022 worden behandeld volgens de oude regels. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op aanvragen, ingediend vanaf 31 maart 2022 en op facturen gedateerd vanaf 2022.

Zie ook