tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Nieuw Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars geldt vanaf 1 juli

Nieuws - 03/05/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 juli 2022 treedt een nieuw ‘Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars’ in werking. Dat geeft aan hoe vastgoedmakelaars moeten voldoen aan hun verplichtingen uit de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017. Het reglement van 2013 wordt opgeheven.

Bemiddelaars en rentmeesters

De bepalingen van ‘het Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars ter uitvoering van de Antiwitwaswet van 18 september 2017’ zijn van toepassing op de vastgoedmakelaars. Zij het alleen op
de bemiddelaars: zij die voor rekening van derden bepalende bijstand verlenen met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; en de
de rentmeesters: zijn die voor rekening van derden activiteiten ontwikkelen inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus;

die zijn ingeschreven op het ‘Tableau van vastgoedmakelaars’ (of de lijst van stagiairs) of op het ‘Tableau van landmeter-experten’ (of de lijst).

Cliënten

De bepalingen in de Antiwitwaswet van 2017 en het Antiwitwasreglement van 2022 m.b.t. cliënten zijn van toepassing op
de personen waarmee de vastgoedmakelaar een overeenkomst heeft gesloten met als voorwerp ‘de bemiddeling met het oog op de verkoop aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen’ of ‘het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus’; en
de personen die, zonder hiertoe met de vastgoedmakelaar een overeenkomst gesloten te hebben, door diens bemiddeling een overeenkomst sluiten m.b.t. een van de hogervermelde doelen.

Antiwitwasverplichtingen

Als een vastgoedmakelaar op gepaste wijze gebruik maakt van de procedures en tools die hem door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars ter beschikking worden gesteld, wordt hij vermoed te voldoen aan de verplichtingen in artikel 7 tot 35 en 37 tot 46 van de Antiwitwaswet. Denk aan de algemene waakzaamheidsverplichtingen en de waakzaamheid ten aanzien van cliënten, de risicobeoordelingsplichten en de verhoogde waakzaamheid.

Maar het reglement gaat dieper in op een aantal aspecten m.b.t. de waakzaamheidsverplichtingen zoals hoe het tijdstip van identificatie en verificatie van de identiteit van cliënten precies moet worden begrepen. Daarnaast geeft het reglement aan welke hoogrisicofactoren er zijn ten aanzien van cliënten (natuurlijke personen en rechtspersonen) en wat precies de hoogrisicofactoren zijn in verband met verrichtingen (atypische verrichtingen). De tekst haalt ook de beperking van betalingen in contacten kort aan en stelt tot slot uitdrukkelijk dat de gedragslijnen, procedures en interne controlemogelijkheden niet moeten voorzien in een onafhankelijke auditfunctie.

In werking: 1 juli 2022.

Zie ook