tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Diverse wijzigingen in de rechterlijke organisatie en justitie

Nieuws - 04/01/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 23 december 2021 die het nationale parket voor de verkeersveiligheid inricht voert ook een reeks wijzigingen in op het vlak van de rechterlijke organisatie en justitie. Ziehier een beknopt overzicht.

Verbetering van de werking van justitie

Een groot deel van de bepalingen van de wet van 23 december 2021 strekken tot een verbetering van de rechterlijke organisatie op verschillende punten zoals:
toevoeging van de functie van criminoloog in deel 2, boek 1, titel III van het Gerechtelijk Wetboek. Er wordt ook een nieuw hoofdstuk IIbis toegevoegd;
verhoging van het aantal mogelijke benoemingen van magistraten op basis van het mondelinge evaluatie-examen. Naast een nationaal quotum van 15%, wordt het maximumaantal benoemingen per rechtsgebied beperkt tot 25% (artikel 187ter van het Gerechtelijk Wetboek);
invoering van een dubbel quotum waarbij het maximumaantal juristen (referendarissen) op nationaal niveau wordt bepaald en in een beperking op het niveau van het rechtsgebied wordt voorzien (artikel 162, paragraaf 3, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek).
Voor de referendarissen: er wordt in een quotum van 35% voorzien op nationaal niveau in combinatie met een quotum van 45% op niveau van het rechtsgebied.
Voor de parketjuristen geldt voortaan een quotum van 40% op nationaal niveau in combinatie met een quotum van 50% op niveau van het rechtsgebied;
tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt uitoefenen. Sinds 1 december 2021 en tot 1 juni 2022 worden zij, tot bewijs van het tegendeel, vermoed op het ogenblik van de handtekening over de vereiste hoedanigheid te beschikken om rechtsgeldig een authentieke akte te kunnen opmaken;
eedaflegging van gerechtelijke deskundigen, vertalers, tolken en beëdigd vertalers-tolken. Ze kan gedateerd, ondertekend en schriftelijk worden overgemaakt aan de eerste voorzitter van het hof van beroep van het rechtsgebied van de woon- of verblijfplaats (artikel 555/14 van het Gerechtelijk Wetboek).

Houden van algemene vergaderingen

Wegens Covid-19 en tot 1 juni 2022 staat de wet van 23 december 2021 de vennootschappen en verenigingen toe om het elektronische communicatiemiddel te gebruiken voor de deelname aan en beraadslagingen in de algemene vergaderingen.
Sinds 30 december 2021 en tot 1 juni 2022 kan de beslissing van een vereniging van mede-eigenaars rechtsgeldig worden genomen wanneer meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars deelneemt aan de stemming en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
De beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars worden genomen bij de meerderheid die, voor elk agendapunt afzonderlijk, door de wet wordt vereist voor beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars.
De stembiljetten die de syndicus met de post of elektronisch heeft ontvangen binnen drie weken of, in spoedeisende gevallen en voor zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen na de datum van de verzending van de oproeping, zijn geldig.

Notariële volmachten en authentieke testamenten

Notariële volmachten die worden ontvangen vanaf 10 januari 2022 zijn kosteloos als de volmacht uitsluitend effect sorteert binnen zes maanden na de ondertekening ervan.
De notaris mag geen erelonen, vacaties of kosten factureren aan de cliënt.
Tot 1 juni 2022 moeten de (authentieke) testamenten niet langer meer in aanwezigheid van 2 getuigen worden ontvangen door een notaris (artikel 971 en 972 van het Burgerlijk Wetboek).

Juridische bijstand

De termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand worden verlengd.
Wanneer de termijn van vijftien dagen opgenomen in artikel 508/14, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek verstrijkt tussen 30 december 2021 en 31 mei 2022, kan hij worden verlengd als het bureau voor juridische bijstand oordeelt dat de aanvrager of de begunstigde, wegens de Covid-crisis, de bewijsstukken niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen overleggen. Deze periode kan in geen geval worden verlengd tot na 15 juni 2022.
Wanneer het bureau voor juridische bijstand oordeelt dat de vereiste bewijsstukken voor de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand in de periode tussen 30 december 2021 en 31 mei 2022 niet tijdig konden worden overgelegd wegens de Covid-crisis, wordt dat gelijkgesteld met een spoedeisend geval zoals bedoeld in artikel 508/14, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bureau voor juridische bijstand doet tijdens de periode tussen 30 december 2021 en 31 mei 2022 uitspraak binnen een termijn van dertig dagen.

Bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen

Sinds 10 december 2021 en tot 1 juni 2022 kunnen de gevangenisdirecteuren een vervroegde invrijheidstelling “Covid" toekennen aan de veroordeelde die:
zijn straf geheel of gedeeltelijk in de gevangenis ondergaat;
zich in de tijdsvoorwaarden bevindt voor de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Zij kunnen dit doen vanaf zes maanden voor het einde van het uitvoerbare gedeelte van de vrijheidsstraf(fen) waartoe hij is veroordeeld.
De vervroegde invrijheidstelling wordt niet verleend aan de veroordeelde wiens strafuitvoeringsmodaliteit tijdens de geldigheidsduur van deze maatregel door de strafuitvoeringsrechtbank wordt herroepen.
De wet van 30 december 2021 bevat nog een hele reeks andere voorwaarden.
Deze maatregelen worden genomen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen.