tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaams Programmadecreet 2022: aandachtspunten voor beleidsdomein omgeving

Nieuws - 31/12/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Vlaams Programmadecreet 2022 bevat een hele reeks nieuwigheden die relevant zijn voor het beleidsdomein omgeving. Zo zijn er wijzigingen m.b.t. de materie ‘wonen’, ‘afval’, dierenwelzijn’ en ‘onroerend erfgoed’. De meeste aanpassingen gelden al vanaf 1 januari 2022.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen op het gebied van:
wonen
-
de dubbele waarborg van de erkende kredietmaatschappijen (EKM) wordt afgeschaft zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord 2021-2024 (afdeling 1 van het Programmadecreet 2022). Vanaf 1 januari 2022 kunnen er dus geen nieuwe waarborgen worden verstrekt. Een decretale basis voor erkenning blijft wel behouden in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zodat de waarborgen op kredieten die in het verleden zijn toegekend behouden kunnen blijven;
-
artikel 6.3/1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 dat aangeeft welke gegevens door de verhuurders mogen worden doorgegeven aan het agentschap Wonen-Vlaanderen om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden en verplichtingen van de huurpremie, wordt uitgebreid (afdeling 2 van het Programmadecreet). De huursubsidie wordt aan deze bepaling toegevoegd. Dat is nodig om terugvorderingen te kunnen doen van ten onrechte genoten huursubsidies als naar aanleiding van een onderzoek wordt vastgesteld dat de genieter van de huursubsidie eigenaar is van in het buitenland gelegen onroerende goederen. De verhuurder (het sociaal verhuurkantoor) zal in dat geval een afschrift van het onderzoeksrapport aan het agentschap bezorgen, zodat die de ten onrechte genoten huursubsidie kan terugvorderen. Om dit privacymatig mogelijk te maken, is het nodig om het artikel aan te passen zodat gegevens met betrekking tot onroerende rechten (nl. buitenlands onroerend bezit en de onderzoeksverslagen van buitenlandse bureaus) kunnen doorgegeven worden aan Wonen Vlaanderen om de voorwaarden met betrekking tot de huursubsidie na te gaan;
-
de decretale opdracht van het Vlaams Woningfonds wordt uitgebreid met de mogelijkheid om provincieleningen over te nemen (na goedkeuring door de Vlaamse regering) (afdeling 8 van het Programmadecreet). Bepaalde provincies verstrekken aanvullende woonleningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van woningen (leningen die worden verstrekt naast het hypothecair krediet voor de aankoop van de woning zelf). In het kader van de beperking van de taken van de provincies oordelen bepaalde provincies dat zij dergelijke leningen niet langer zullen verstrekken en dat ook het beheer van de in het verleden toegestane leningen niet meer tot hun kerntaak behoort. Er wordt daarom een decretale basis voorzien zodat alle provincies de verdere afhandeling van hun leningen door het Vlaams Woningfonds kunnen laten voorzien.
afval
-
de heffing voor de (mee)verbranding van de restfractie voor bedrijfsafval wordt verhoogd tot 25 euro per ton vanaf 1 januari 2022 (afdeling 5 van het Programmadecreet 2022). Deze verhoging geldt niet voor huishoudelijke afvalstoffen en voorbehandelde huishoudelijke afvalstoffen. De afwijkingen waarbij eerder een verlaagd tarief of nultarief werd ingevoerd voor het verbranden of meeverbranden van bepaalde afvalstoffen blijven van toepassing. Het betreft zee specifieke afvalstoffen waarvoor het (mee)verbranden ervan de best beschikbare techniek is en waarvoor het (normale) heffingstarief op ongewenste wijze een drempelverhogend effect zou hebben. Hetzelfde geldt voor de heffingskorting van 4 euro per ton voor het vervoer van afval via water of spoor. Daarnaast zijn er aanpassingen m.b.t. het verlaagd tarief voor breekresidu’s;
-
er wordt een decretaal einde voorzien voor de uitbetaling van de Covid-19-energiepremie ter ondersteuning van tijdelijk werklozen (afdeling 3 van het Programmadecreet 2022);
-
het Decreet Integraal Waterbeleid krijgt een update (afdeling 4 van het Programmadecreet 2022). In eerste instantie zodat de bepalingen in overeenstemming zijn met de recente aanpassingen aan de Vlaamse sociale bescherming (o.a. m.b.t. het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood). Maar er worden bijvoorbeeld ook heffingsbepalingen voorzien m.b.t. het onttrekken van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten waarvoor recent een besluit van de Vlaamse regering werd gepubliceerd zodat die heffing correct kan verlopen.
dierenwelzijn
-
de decretale mogelijkheden van het Dierenwelzijnsfonds uitgebreid (afdeling 6 van het Programmadecreet 2022). Er wordt een bijkomende ontvangstmogelijkheid én een bijkomende uitgavenpost. Het Dierenwelzijnsfonds zal nu ook kunnen worden gespijsd met de opbrengsten voortvloeiend uit de retributies voor de behandeling van de erkenningsaanvragen, waaraan gebruikers, fokkers en leveranciers van proefdieren zijn onderworpen, én de retributies voor de behandeling van de vergunningen van dierproefprojecten.
onroerend erfgoed
-
er wordt een begrotingsfonds ‘Handhaving Onroerend Erfgoed’ opgericht (afdeling 7 van het Programmadecreet 2022). De middelen van dit nieuwe fonds zijn afkomstig uit het Fonds Onroerend Erfgoed.

In werking: de meeste bepalingen van Hoofdstuk 3 ‘Omgeving’ treden in werking op 1 januari 2022. Enkele artikels, onder meer het artikel m.b.t. de stopzetting van de uitbetalingen water- en energievergoedingen in het kader van Covid-19, treden 10 dagen na publicatie in werking. Dat is 8 januari 2022.