tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen moeten niet tussenkomen in de loonkost van werknemers die OCMW’s hen ter beschikking stellen

Nieuws - 03/09/2020
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) kunnen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van een maandelijks tussenkomstbedrag in de loonkost van werknemers die de Brusselse OCMW’s hen ter beschikking stellen.
Deze vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2020.

Wanneer iemand het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen, of om zijn werkvaring te bevorderen, neemt het OCMW alle maatregelen om hem een betrekking te bezorgen.
Het OCMW verschaft deze vorm van dienstverlening door, voor de periode die voor de tewerkgestelde persoon nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen, zelf op te treden als werkgever.

De OCMW’s kunnen de werknemers die ze daarbij hebben aangeworven met een arbeidsovereenkomst, ter beschikking stellen van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen (de ‘externe gebruikers’ genoemd).

Een externe gebruiker die een beroep wil doen op een inschakelingsbetrekking moet een samenwerkingsaanvraag indienen bij het OCMW.
Hij moet op het moment van de samenwerkingsaanvraag aantonen dat hij geen bestaande betrekkingen vervangt door inschakelingsbetrekkingen en zich ertoe verbindt om het aantal personen dat hij tewerkstelde vóór de terbeschikkingstelling, te handhaven.
De inschakelingsbetrekking moet bijkomende tewerkstelling vormen voor de externe gebruiker.

De externe gebruiker moet wel elke maand tussenkomen in de loonkost van de werknemer.
Maar sommige externe gebruikers (zoals bv. de Brusselse VZW’s met een maatschappelijk doel dat verband houdt met cultuur, sociale, gezondheid, opleiding en onderwijs of sport) worden echter geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van betaling van het maandelijks tussenkomstbedrag.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft er nu voor gezorgd dat ook de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s), bedoeld in hoofdstuk II van titel IV van de Brusselse Huisvestingscode, die erkend zijn door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, vanaf 1 januari 2020 geheel of gedeeltelijk kunnen worden vrijgesteld van betaling van het maandelijks tussenkomstbedrag.
Deze openbare vastgoedmaatschappijen bouwen voornamelijk sociale woningen en stellen ze ter beschikking.

Het vrijstellingsvoorstel wordt door het vast bureau ter beslissing voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Het vrijstellingsvoorstel preciseert de gewaardeerde tegenprestatie voor een opdracht van algemeen belang door de externe gebruiker.
De externe gebruiker die recht heeft op een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het tussenkomstbedrag stelt jaarlijks een verslag op aan de raad voor maatschappelijk welzijn, waarin hij beschrijft hoe hij de gewaardeerde tegenprestatie voor een opdracht van algemeen belang heeft uitgevoerd.
Als de raad voor maatschappelijk welzijn de uitvoering van de tegenprestatie ontoereikend acht, kan er beslist worden het bedrag waarvoor de externe gebruiker onterecht geheel of gedeeltelijk vrijgesteld werd van betaling terug te vorderen en kan de samenwerking met de externe gebruiker worden stopgezet.

In werking: 1 januari 2020.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 augustus 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 1 september 2020.
Zie ook:
– Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in, artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 18 juni 2019 (art. 9).
– Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 5 augustus 1976; err., B.S., 26 november 1976 (OCMW-wet) (art. 60, § 7)