tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Stooktoestellen moeten goed geplaatst zijn én moeten goed werken (VLAREM-trein 2017)

Nieuws - 30/09/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Centrale stooktoestellen moeten niet alleen goed geplaatst worden. Ze moeten ook goed werken. De Vlaamse regering uniformiseert de criteria waaraan centraleverwarmingsketels en hun afvoerkanalen moeten voldoen. En ze versoepelt de meetverplichtingen voor de kleinste toestellen.
De onderhoudsfrequenties wijzigen niet.

Ook voor stookoliebranders

De voorschriften voor de centrale stooktoestellen zijn van toepassing op toestellen die in hoofdzaak gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen. Ze gelden alleen voor toestellen die meerdere ruimtes verwarmen, met behulp van warmteafgifte-elementen, zoals radiatoren, elementen voor vloerverwarming, of convectoren.
Individuele toestellen die bedoeld zijn om één bepaalde ruimte te verwarmen (‘kachels’), vallen er niet onder. Industriële ovens en aanverwante die ingezet kunnen worden voor proceswarmte, vallen ook niet onder het stooktoestellenbesluit.

Naargelang hun vermogen en de brandstof die verstookt wordt, moeten centrale stooktoestellen gekeurd worden vóór ingebruikname en moeten zij nadien om het jaar of om de 2 jaar onderhouden worden.
De keurings- en onderhoudsverplichtingen worden beschreven in het zogenaamde Stooktoestellenbesluit.

Dat besluit was tot nu alleen van toepassing op gasketels met een klassieke ventilatorbrander, en op premix- en niet-premix-gasbranders. Maar naast die gasbranders zijn er intussen ook stookoliebranders op de markt. Om ook die onder de regels te kunnen brengen, worden de definities van de branders brandstofneutraal gemaakt.

Minder rookgascriteria

De VLAREM-trein vermindert het aantal parameters waaraan de rookgassen moeten voldoen.
Het besluit verlaagt het maximale CO-gehalte bij vloeibare brandstoffen.
Bij de toestellen op gas wordt er een onderscheid ingevoerd tussen de B1-toestellen en de andere toestellen. Een B1-toestel is een type B-toestel – dus een open toestel met natuurlijke trek – dat is uitgerust met een valwindafleider of trekonderbreker. Het haalt zijn verbrandingslucht uit het lokaal waar het is geplaatst, en het moet aangesloten worden op een leiding voor de afvoer van zijn verbrandingsgassen.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt naargelang het bouwjaar van het toestel.

De VLAREM-trein voert ook een nieuwe formule in voor het berekenen van het verbrandingsrendement.

Goede plaatsing én goede werking

Het rookgasafvoerkanaal van een centraal stooktoestel van type B moet nu al geplaatst worden volgens de regels van de zogenaamde code van goede praktijk als het om een toestel op vloeibare of gasvormige brandstof gaat.
Maar volgens de VLAREM-trein moet de gebruiker ook de goede werking van het toestel verzekeren. Hij moet het toestel dus niet alleen correct plaatsen, of laten plaatsen; hij moet het ook correct gebruiken en onderhouden.

Bovendien geldt de verplichting om het toestel te plaatsen volgens de code van goede praktijk én de goede werking ervan te verzekeren, nu ook voor de type B-toestellen op vaste brandstof.

Die dubbele verplichting bestond al bij de type C-toestellen. Dat zijn de gesloten toestellen met een gedwongen afvoer, zoals de meeste condensatieketels.

De VLAREM-trein somt tot slot de normen op waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen van een lokaal waar type C-toestellen staan opgesteld.

Meten voor en na de onderhoudsbeurt

De technicus moet tijdens de verbrandingscontrole ten minste 2 reeksen van metingen uitvoeren: een initiële reeks metingen bij aankomst, en een reeks metingen nadat hij de onderhoudsbeurt heeft uitgevoerd.
Maar vanaf nu hoeft hij bij een klein toestel (< 1 MW) geen eindmetingen meer uit te voeren bij verschillende vermogens.
Bij de grotere toestellen (≥ 1 MW) blijft die verplichting wel bestaan.

De VLAREM-trein bevat ook meer details over de criteria waaraan de meettoestellen moeten voldoen.

Nieuwe attesten

De gebruiker en eigenaar van een stooktoestel moet minstens de reinigings- én verbrandingsattesten van de 2 laatste onderhoudsbeurten bijhouden (of de duplicaten daarvan). De regering wil beide attesten op termijn trouwens opnemen in de digitale Woningpas.

De VLAREM-trein vernieuwt het model van het reinigings- en het verbrandingsattest, en voert een model in voor het keuringsrapport; tot nu bevatte het stooktoestellenbesluit enkel een korte opsomming van wat er in een keuringsrapport moest staan.

Van toepassing:
Vlaams gewest. Vanaf 1 oktober 2019.

Zie ook: