tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Premiesubsidie voor brede weersverzekering in landbouwsector

Nieuws - 09/07/2019

Landbouwers die een brede weersverzekering afsluiten, krijgen hiervoor van de Vlaamse overheid een premiesubsidie. Maar alleen als die verzekering erkend is als subsidieerbaar. En daarvoor moet ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Geen tussenkomst van rampenfonds meer

Landbouwers kunnen niet meer rekenen op een tussenkomst van het rampenfonds. Ze moeten zich voortaan zelf verzekeren tegen natuurrampen. Dat kan via een brede weersverzekering bij een private verzekeraar. Vlaanderen subsidieert een deel van de betaalde verzekeringspremie.

Subsidieerbare brede weersverzekering

Vlaanderen komt alleen tussen in de premie als de landbouwer een brede weersverzekering heeft afgesloten die erkend is als subsidieerbaar.

De verzekering wordt erkend als subsidieerbaar als ze aan zes voorwaarden voldoet:
ze dekt ongunstige weersomstandigheden (vorst, storm, hagel, ijs, hevige of aanhoudende regen, ernstige droogte);
ze verzekert alle open teelten;
ze dekt de schade als die groter is dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van de beschadigde teelt in de laatste drie jaar of van de gemiddelde productie van drie van de laatste vijf jaar, waarbij de hoogste en laagste productie niet wordt meegeteld;
ze koppelt aan de vergoedingsvoorwaarden geen voorwaarden over aard of hoeveelheid van de toekomstige productie;
gebruikt ze een index of rekenmodel voor de schadebepaling, dan moet de index of de uitkomst van het rekenmodel vergelijkbaar zijn met de schadebeoordeling door een expert;
ze wordt aangegaan voor 12 maanden.

De verzekeraars houden gedetailleerde dossiers bij met informatie en bewijsstukken die aantonen dat hun verzekering voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Ze bewaren die dossiers tot tien jaar na de erkenning.

Verzekeraars kunnen ook polissen ontwikkelen met een uitgebreidere dekking: tussenkomst bij een kleiner schadepercentage of voor percelen buiten het Vlaams Gewest. Maar de subsidie voor de landbouwer zal dan maar berekend worden op een deel van de premie. Daarom moet de verzekeraar de premie opsplitsen in een subsidieerbaar deel en een niet-subsidieerbaar deel.

Erkenningsprocedure

Verzekeraars die hun brede weersverzekering als subsidieerbaar willen laten erkennen, dienen hun aanvraag in bij het departement Landbouw en Visserij. Vóór 1 juli van het jaar voor de start van de erkenning. Uiterlijk op 1 september volgt er een beslissing. Een erkenning is een kalenderjaar geldig, maar kan op aanvraag verlengd worden, ook telkens voor een jaar.

Premiesubsidie

Landbouwers kunnen een subsidie krijgen voor de brede weersverzekering voor open teelten op percelen landbouwgrond in het Vlaams Gewest.

In 2020, 2021 en 2022 bedraagt de subsidie telkens 65% van de betaalde verzekeringspremie. Vanaf 2023 gaat het om 65% van de verzekeringspremie die de landbouwer heeft betaald voor maximaal de grootste oppervlakte waarvoor de landbouwer in de periode van 2020 tot en met 2022 een subsidie heeft aangevraagd. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte krijgt hij maximaal 65% subsidie van de betaalde verzekeringspremie.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 19 juni 2019 treedt in werking op 18 juli 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 betreffende de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de landbouwsector, BS 8 juli 2019
Zie ook:
Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest