tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Bewijsstukken bij belastingvermindering voor nieuwe (aan)delen van groeibedrijven en voor minderwaarden bij vereffening private privak

Nieuws - 08/07/2019
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


Burgers die investeren in kleine groeibedrijven (‘scale ups’) of die een verlies hebben geleden op een kapitaalinvestering in een private privak kunnen – als alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn – vanaf aanslagjaar 2019 een belastingvermindering krijgen. De basis hiervoor werd gelegd via de Wet van 26 maart 2018 tot versterking van de economische groei en sociale cohesie. Details zouden via KB worden vastgelegd. Vandaag wordt alvast meer duiding gegeven over de bewijsstukken die nodig zijn om de vermindering te krijgen.

Private privak

De private privaks zijn verplicht om de belastingplichtige en de administratie, naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen (artikel 14526/1 WIB 1992), een document te bezorgen dat hen toelaat om het bedrag van een eventuele belastingvermindering te berekenen.

Het omvat dus
Het door de belastingplichtige verkregen bedrag van het volgestorte kapitaal
Het bedrag van de door de belastingplichtige verkregen sommen naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen;
De door de belastingplichtige voorheen ontvangen dividenden
Het document moet ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op de volledige verdeling van de betrokken private privak worden ingediend.

Groeibedrijven

Vennootschappen die sommen hebben ontvangen die recht geven op belastingvermindering moeten, ten laatste op 31 maart van het jaar volgend op de verwerving van aandelen of delen, en in voorkomend geval voor 31 maart van de volgende jaren, een bewijsdocument bij de administratie en de belastingplichtige indienen. Er zijn 4 types documenten:
Voor het jaar van verwerving omvat het document het bedrag van de sommen die recht geven op de vermindering, het bewijs dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan (art. 14527 WIB 1992), het jaarlijks omzetcijfer van de vennootschap en het aantal voltijdse equivalenten van de laatste 2 aanslagjaren
Voor het jaar volgend op de verwerving moet het document bevestigen dat de vennootschap waarin werd geïnvesteerd ten minste 10 voltijdse equivalenten tewerkstelt op basis van arbeidsovereenkomsten
Voor elk van de 4 jaren volgend op de verwerving moet het document bevestigen dat de belastingplichtige nog steeds in het bezit is van de bedoelde aandelen of delen en dat nog steeds aan de wettelijke voorwaarde uit art. 14527 §2 4e lid WIB 1992 is voldaan
In voorkomend geval vermeldt het document voor het jaar van vervreemding van de aandelen of delen het aantal nog niet verstreken maanden dat in aanmerking te nemen is voor de berekening van de terugname van de vermindering.

Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2020.

Fiches alleen nog elektronisch

Tot slot nog dit. Vanaf 1 januari 2020 mogen de fiches
voor de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen (art. 14526WIB 1992)
de vrijstelling van interesten door middel van leningen aan startende ondernemingen (art. 21 eerste lid 13° WIB 1992)
de belastingvermindering voor pensioensparen (art. 1458 WIB 1992)
alleen nog elektronisch aan de administratie worden bezorgd. Hetzelfde geldt trouwens voor de fiches m.b.t. de belastingvermindering private privaks en de groeibedrijven.

Bron: Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën, BS 8 juli 2019.
Zie ook
Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018.
Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992 ( WIB 1992 ), BS 30 juli 1992.