tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslagjaar 2020

Nieuws - 11/04/2019
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek gepubliceerd voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2020.

Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen.

Eenmalige investeringsaftrek aj. 2020

De percentages van de eenmalige investeringsaftrek voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2020 (aj. 2020) luiden als volgt:

A. Natuurlijke personen:

- voor investeringen in beveiliging: 20,5%;
- voor andere investeringen (*): 20%.
Opgelet!
(*) Het in artikel 69, § 1, eerste lid, 2° van het WIB 1992 bedoelde verhoogde percentage is niet van toepassing als het in artikel 69, § 1, eerste lid, 1°, of in artikel 201, § 1, eerste lid, 1° van het WIB 1992 vermelde basispercentrage gunstiger is.

B. Vennootschappen:

1. Alle vennootschappen:
- voor octrooien(**), milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling(**), energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%;
Opgelet!
(**) Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater van het WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling;
- voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%;

2. Vennootschappen bedoeld in artikel 15, § 1 tot § 6 van het Wetboek van vennootschappen:
- voor digitale investeringen: 13,5%;
- voor investeringen in beveiliging: 20,5%;
- voor andere dan de in B.1. en B.2., eerste en tweede streepje en B.3. vermelde investeringen (***):
-
verkregen of tot stand gebracht tot 1 januari 2018 en 31 december 2019: 20%;
-
verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020: 8%.
Opgelet!(***) Deze percentages van 20% of 8% gelden enkel als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de in de artikelen 205bis tot 205novies van het WIB 1992 bedoelde aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek).
- voor in B.1., eerste streepje en B.2., eerste streepje bedoelde investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019(*) (****): 20%.
Opgelet!
(*) Het in artikel 69, § 1, eerste lid, 2° van het WIB 1992 bedoelde verhoogde percentage is niet van toepassing als het in artikel 69, § 1, eerste lid, 1°, of in artikel 201, § 1, eerste lid, 1° van het WIB 1992 vermelde basispercentrage gunstiger is.
(****) De toepassing van het tarief van 20% brengt de beperkingen bedoeld in artikel 201, § 1, derde lid (verzaking aan de aftrek voor risicokapitaal) en vijfde lid (overdracht beperkt tot het volgend belastbaar tijdperk) van het WIB 1992 mee, én de verplichting voor alle vennootschappen om in dit geval de algemene opgave, zoals bedoeld in artikel 47, 2° van het KB/WIB 1992, ter beschikking van de administratie te houden.

3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen:

- voor investeringen in zeeschepen: 30%.

Gespreide investeringsaftrek aj. 2020

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2020 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. De aftrek voor die activa bedraagt dan 10,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt 20,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan het aj. 2020, door natuurlijke personen of vennootschappen(**) zijn verkregen of tot stand gebracht (en dit ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers).
Opgelet !
(**) Vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater van het WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze maakten, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Aanvragen attesten

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling ter beschikking van de belastingadministratie moet houden, moet dat attest (naargelang de plaats van de investering) aanvragen bij:
het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.85.03, e-mail: attestOenO.omgeving@vlaanderen.be , www.lne.be;
het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.95.92, http://environnement.wallonie.be/;
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86 C/3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.77.75, fax. 02/775.75.05, https://leefmilieu.brussels/.

Wie een attest voor energiebesparende investeringen ter beschikking van de belastingadministratie moet houden, kan dat attest (naargelang de plaats van de investering) aanvragen bij:
het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, www.energiesparen.be;
het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, tel. 081/48.64.31, fax. 081/48.63.03, www.energie.wallonie.be;
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86 C/3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, fax 02/775.75.05, https://leefmilieu.brussels/.

Zie ook: