tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 in het Staatsblad

Nieuws - 09/04/2019
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2019.

Het eerste deel van de PB-aangifte voor het aanslagjaar 2019 (aj. 2019) bevat 3 verschillende aangiftes: een Waalse, een Vlaamse, en een Brusselse (vakken I tot en met XIV). Het tweede deel van deze aangifte (vakken XV tot en met XXIII) blijft federaal.

Op de Vlaamse PB-aangifte staan 6 codes meer dan vorig jaar. Ze telt nu in totaal 829 codes. Voor de Waalse en de Brusselse aangifte zijn er 7 codes meer.

De belastingadministratie heeft de exacte data voor het indienen van de PB-aangifte voor het aj. 2019 nog niet vastgelegd.

PB-aangifte aj. 2019

Ook de PB-aangifte voor het aj. 2019 (inkomsten 2018) bestaat uit 3 delen:
een formulier ‘Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting – Deel 1’, met telkens een apart formulier in functie van de eigen fiscale regels van het gewest (Waals Gewest, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) waarin de belastingplichtige is gelokaliseerd;
een formulier ‘Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting – Deel 2’ (federaal).
de ‘aangifte in de personenbelasting’ zelf (deel 1 en deel 2): deze aangifte, die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, is een samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Deel 1 en deel 2 van de eigenlijke aangifte zijn samengevoegd op één aangifteformulier, met daarop een geheugensteun voor het invullen ervan (met voorbeelden).

Op de ‘voorbereidingsformulieren’ kan de belastingplichtige vrij alle berekeningen of vermeldingen aanbrengen die hij nodig heeft om het eigenlijke aangifteformulier correct in te vullen en om later de aangegeven bedragen gemakkelijker terug samen te stellen. Hij moet de codes (met een controlecode van twee cijfers erna), de bedragen en de andere gegevens overbrengen op het eigenlijke aangifteformulier. Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige.

De belastingplichtige moet enkel het aangifteformulier opsturen naar het scanningscentrum van Ledeberg of Jambes.

Tax-on-web

Ook dit jaar kan de belastingplichtige of zijn mandataris de PB-aangifte (deel 1 en 2) elektronisch invullen en via Tax-on-web indienen.
Belastingplichtigen die deel 2 van de PB-aangifte nodig hebben, laten dat bijna altijd invullen door hun accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist.
Mandatarissen (volmachthouders) die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen hiervoor meer tijd.

Opgelet! De PB-aangiftes voor het aj. 2019 zijn momenteel nog niet toegankelijk via Tax-on-web.

PB-aangifte met hulp van belastingambtenaar

Een belastingplichtige kan zijn PB-aangifte ook laten invullen door een belastingambtenaar. Die vult de aangifte dan elektronisch in via Tax-on-web.

De belastingplichtige moet een van de twee afdrukken van de gegevens die de belastingambtenaar in Tax-on-web heeft ingebracht waarmerken, dateren en ondertekenen. Daarna kan hij deze afdruk ofwel overhandigen aan de belastingambtenaar die hem heeft geholpen, ofwel opsturen naar het scanningscentrum. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie voor de belastingplichtige.

Nieuwigheden in de PB-aangifte aj. 2019

Vooral de federale overheid voerde heel wat nieuwe belastingverminderingen in, nl.:
pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (code 1342 en 2342). Deze overeenkomst kan enkel gesloten worden door ‘zelfstandigen buiten de vennootschap’. Dat zijn zelfstandigen met winst (vak XVIII), zelfstandigen met baten (vak XIX) en meewerkende echtgenoten (vak XXI). Bedrijfsleiders en werknemers zijn uitgesloten;
duaal pensioensparen (code 1361 en 2361); ;
aandelen van groeibedrijven (code 1334 en 2334);
privak-verliezen (code 1329 en 2329);
adoptie van een kind via een erkende adoptiedienst (code 1341).

Daarnaast zijn er ook nog:
de nieuwe belastingvrijstelling van dividenden van aandelen (code 1437 en 2437);
de nieuwe meldplicht(en) in het kader van de nieuwe taks op effectenrekeningen (code 1072 en 2072);
belastingvrij bijverdienen met een activiteit in de deeleconomie via een erkend internetplatform, met de nieuwe burgerdiensten of met verenigingswerk (code 1460 en 2460);
het nieuwe kostenforfait voor zelfstandigen met winst;
lagere belasting stopzettingsmeerwaarde op materiële vaste activa (code 1686 en 2686);
nieuwe codes voor de ‘decemberpensioenen’. Net als de wedden betaald door de overheid, worden de vanaf 2018 door de Federale pensioendienst betaalde pensioenen voor de maand december die voor de eerste maal betaald zijn in december van vorig jaar en niet langer in januari van dit jaar, niet belast tegen het normale progressieve tarief (van max. 50%), maar worden ze belast tegen het gemiddelde tarief dat van toepassing is op de inkomsten van 2018. Dat tarief is voordeliger. Voor die specifieke ‘decemberpensioenen’ werden nieuwe codes ingelast, zowel bij de ‘wettelijke pensioenen’, als bij de ‘overlevingspensioenen’, als bij de ‘andere pensioenen’;
...

PB-aangifte aj. 2019 indienen op…

De belastingadministratie heeft de exacte data voor het indienen van de PB-aangifte voor het aj. 2019 nog niet vastgelegd, maar vermoedelijk wordt dat eind juni voor de papieren aangifte en half juli voor de aangifte via Tax-on-web.

Mandatarissen die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen meer tijd (in 2018: tot 25 oktober).

Aanslagbiljet via Zoomit

Belastingplichtigen die hun aanslagbiljet in de personenbelasting elektronisch willen ontvangen via Zoomit, kunnen dat aan de administratie meedelen via www.myminfin.be of bij het indienen via Tax-on-web.

Zoomit is een gratis bankservice die door de meeste banken wordt aangeboden via hun internetbankieren.

In werking

Het KB van 3 april 2019 treedt in werking op 18 april 2019.

Het model van aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aj. 2019 zit als bijlage bij dit KB.

Bron: Koninklijk besluit van 3 april 2019 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019, BS 8 april 2019.
Bron: – WELLENS, Jef, “Belastingaangifte 2019”, Tax World, Kluwer Mechelen.
Zie ook:
Koninklijk besluit van 29 maart 2018 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2018, BS 6 april 2018.