tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Conformiteitsattest niet langer verplicht voor svk-woningen

Nieuws - 05/12/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Vlaamse regering legt de sociale verhuurkantoren (svk’s) bijkomende voorwaarden op als zij subsidies willen krijgen, maar schaft de verplichting af om voor elke svk-huurwoning een conformiteitsattest te hebben.

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest werd in 2013 ingevoerd toen na onderzoek bleek dat heel wat woningen die door svk’s verhuurd werden, niet voldeden aan de elementaire veiligheids- en kwaliteitseisen uit de Vlaamse Wooncode.

Intussen is er veel veranderd. In 2017 bleek 86% van de woningen die een svk in huur wou nemen, te voldoen aan de conformiteitseisen. Dit jaar zou dat percentage op 90% uitkomen. Minister van Wonen Liesbeth Homans meent dan ook dat zij het beperkte team van sociaal wooninspecteurs beter op andere domeinen kan inzetten. Bijvoorbeeld voor conformiteitscontroles in het kader van een huursubsidie en bij procedures tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.
Niets belet de svk’s overigens om nog steeds conformiteitsonderzoeken te laten uitvoeren, op vrijwillige basis dan. De Vlaamse regering schrapt immers enkel de verplichting om zo’n onderzoek uit te voeren.

Voldoende actief, mét groeipad

Svk’s moeten vanaf nu ook voldoende actief zijn in hun werkingsgebied. Als het aantal woningen dat een svk in huur neemt in een bepaalde gemeente de voorbije 2 jaar niet is toegenomen, kan de minister van Wonen zelf een groeipad opleggen. Als het svk dat groeiritme niet volgt, kan de minister de betrokken gemeente uit het werkingsgebied van het svk lichten en toevoegen aan het werkingsgbied van een ánder svk. Svk’s moeten dan ook niet langer een aaneengesloten werkingsgebied hebben. Al is dat uiteraard wel efficiënter.

Svk’s moeten verder een behoorlijk werkend systeem van interne controle hebben en een goedgekeurd debiteurenreglement, en zij moeten deelnemen aan de overlegmomenten die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen geregeld organiseert. Svk’s met de rechtsvorm van een vzw moeten een bedrijfsrevisor aanstellen vanaf 15 november 2019 en de svk’s moeten naast hun jaarverslag ook een financieel plan hebben voor de komende 5 jaar. En dit al vanaf 1 januari 2019.

In ruil kunnen de svk’s vanaf nu aanspraak maken op groeisubsidies voor de groei die zij het voorbije jaar realiseerden. En zelfs svk’s die al aan de eis van minstens 200 woningen voldoen, krijgen een extraatje. De subsidies zullen voor meer doeleinden kunnen aangewend worden. En svk’s die moeilijkheden ondervinden om hun doelstellingen te halen, zullen een beroep kunnen doen op hulp van externe deskundigen, waarvoor een ‘subsidie voor de kosten van externe bijstand’ in het leven wordt geroepen. En om de 20 – vooral Oost-Vlaamse – gemeenten waar nog geen svk actief is over de streep te trekken, komt er een verhoogde opstartsubsidie en een eigen groeipad voor nog niet eerder gesubsidieerde svk’s.

Van de 308 gemeenten die Vlaanderen op dit ogenblik telt, zijn er maar 20 die geen svk-werking hebben. En van alle erkende svk’s zijn er maar 5 die wel erkend, maar niet gesubsidieerd zijn.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren [svk-besluit] en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende bepaling van de toekenning van VIA-subsidies aan de gesubsidieerde huurdiensten, BS 4 december 2018.