tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?AAPD volgt vanaf 1 november 2018 nieuwe regels bij het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie

Nieuws - 10/10/2018
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Vanaf 1 november 2018 volgt de ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)’ nieuwe regels voor het aanleggen en bijwerken van de kadastrale documentatie.

Die regels staan in het KB van 30 juli 2018.

Wetboek van Patrimoniumdocumentatie

Dit nieuwe KB van 30 juli 2018, dat in eerste instantie de achterhaalde wetteksten vervangt en de nieuwe werkmethoden regulariseert, vormt een aanzet in afwachting van meer ingrijpende wijzigingen in de reglementering op het vlak van de patrimoniumdocumentatie.
Het regeerakkoord van 10 oktober 2014 voorziet immers in de opstelling van een Wetboek van de Patrimoniumdocumentatie. De overheidsopdracht hiervoor loopt, maar het project zal wellicht niet meer kunnen worden gefinaliseerd binnen de huidige legislatuur. De privacyproblematiek is in dat kader een essentieel onderdeel dat wettelijk moet worden verankerd. Het KB van 30 juli 2018 is alvast een tussenstap in dit verdere traject.

Kadastrale documentatie

De ‘kadastrale documentatie’ waarover de AAPD beschikt, bevat onder gematerialiseerde of gedematerialiseerde vorm:
de kadastrale patrimoniumpercelen;
het kadastraal percelenplan;
de mutatieschetsen;
de kadastrale legger;
de databank van de plannen van afbakening;
de patrimoniumobjecten;
de schattingsdocumentatie, en
de archieven.

De kadastrale patrimoniumpercelen, het kadastraal percelenplan, de mutatieschetsen, de databank van de plannen van afbakening en de schattingsdocumentatie worden voortdurend bijgewerkt en verbeterd.

De kadastrale documentatie wordt bijgewerkt op basis van ’juridische’ mutaties als gevolg van wijzigingen aan de eigendomstoestand en op basis van ‘fysische’ mutaties als gevolg van de toepassing van artikel 487, § 1 van het WIB 1992 (kadastrale perekwatie) of als gevolg van wijzigingen bedoeld in artikel 494 van het WIB 1992 (schatting en herschatting ki).

De gemeentebesturen melden de veranderingen die zich in de eigendommen op hun grondgebied hebben voorgedaan, ingevolge:
nieuwe opbouw, gehele of gedeeltelijke heropbouw, verhoging, vergroting, gehele of gedeeltelijke afbraak en aanzienlijke beschadiging van gebouwen;
elke wijziging waarvan zij in het kader van de stedenbouwwetgeving kennis hebben;
wijzigingen aan banen, wegen, paden, kanalen;
rechttrekking van rivieren en beken;
het belastbaar worden van voorheen onbelastbare eigendommen en vrijstelling van vroeger belastbare eigendommen;
elke wijziging die als aanzienlijk wordt beschouwd in de zin van artikel 494, § 2 van het WIB 1992.

De kadastrale patrimoniumpercelen

De AAPD identificeert het kadastraal patrimoniumperceel op een duidelijke en uniforme manier met een perceelnummer.

Het KB van 30 juli 2018 somt de technische, fiscale en eigenaarsgegevens op van het kadastraal patrimoniumperceel (art. 11).

Het kadastraal patrimoniumperceel heeft een van de volgende statussen: de status ″gereserveerd″, ″gekadastreerd″, ″niet afgebakend” of “passief”.
De AAPD kan andere statussen bepalen om technische, fiscale of juridische redenen.

Kadastreren van patrimoniumpercelen

Het KB van 30 juli 2018 bevat de regels die de AAPD volgt voor het kadastreren van:
gebouwde onroerende goederen (art. 14);
ongebouwde onroerende goederen (art. 15).

Op voorwaarde van identieke zakelijke rechten, wordt het materieel en outillage samen gekadastreerd met het gebouwd of ongebouwd kadastraal patrimoniumperceel waarvan het deel uitmaakt.

De gebouwen en het materieel en outillage opgericht op het openbaar domein, die het voorwerp uitmaken van een geregistreerde concessieovereenkomst die een zakelijk recht creëert in hoofde van de concessionaris, worden gekadastreerd als twee of meer afzonderlijke kadastrale patrimoniumpercelen.

De grond waarop een gebouw of materieel en outillage is opgericht en dat het voorwerp uitmaakt van een geregistreerde concessieovereenkomst die een zakelijk recht creëert in hoofde van de concessionaris, gekadastreerd volgens zijn ongebouwde aard.

De kadastrering van gebouwen, gronden en van materieel en outillage die wegens hun bijzondere aard, bestemming of complexiteit niet kan gebeuren volgens de gebruikelijke regels (art. 14 tot en met 16), wordt geval per geval bepaald door de AAPD.

Het kadastraal percelenplan

Het kadastraal patrimoniumperceel met de status ″gekadastreerd″ maakt het voorwerp uit van een kadastraal planperceel dat wordt geïdentificeerd en weergegeven op het kadastraal percelenplan.

Wanneer een kadastraal planperceel betrekking heeft op:
slechts één kadastraal patrimoniumperceel, dan geeft het kadastraal planperceel de omtrek weer op het grondniveau van dit kadastraal patrimoniumperceel;
meerdere, al dan niet boven elkaar gebouwde, kadastrale patrimoniumpercelen, dan geeft het kadastraal planperceel de omtrek weer van de grond van het kadastrale patrimoniumperceel dat de gegevens van de grond bevat.

Een kadastraal planperceel kan zich niet uitstrekken over het grondgebied van meer dan één gemeente.

De mutatieschetsen

Bij wijzigingen aan het kadastraal percelenplan moet er een mutatieschets worden gemaakt die de toestand weergeeft van de betrokken planpercelen voor en na een bepaalde wijziging.
Er kan van het opmaken van een mutatieschets worden afgezien wanneer de wijziging betrekking heeft op:
een op eigen initiatief aangebrachte verbetering van het kadastraal percelenplan;
de gegevens afgebeeld op het kadastraal percelenplan andere dan de configuratie en identificatie van de planpercelen.

Technische, fiscale en eigenaarsgegevens van de kadastrale patrimoniumpercelen

De kadastrale aard van een kadastraal patrimoniumperceel wordt vastgesteld door de AAPD in functie van het in de artikelen 477 tot en met 485 van het WIB 1992 gemaakte onderscheid.

De eigenaarsgegevens van een kadastraal patrimoniumperceel worden ontleend aan de documenten en stukken zoals zij zijn opgeslagen in de databank van de patrimoniumdocumentatie.

De oppervlakte van een kadastraal patrimoniumperceel wordt vastgesteld op basis van:
de plannen en de processen-verbaal van afbakening gevoegd bij of naar waar wordt verwezen in de documenten en stukken bedoeld in artikel 6 van het KB van 30 juli 2018;
de oppervlakten opgemeten door de AAPD;
de oppervlakten vermeld in de stukken en inlichtingen verkregen op grond van de artikelen 6 tot en met 9;
de grafische oppervlakten resulterend uit de voorstelling van de kadastrale planpercelen op het kadastraal percelenplan.

De kadastrale ligging van een patrimoniumperceel wordt bepaald op basis van de straatnamen en de huisnummers toegekend door de gemeenten en de plaatsnamen die worden gebruikt door de AAPD.

De fiscale gegevens van een kadastraal patrimoniumperceel worden overeenkomstig de artikelen 472 tot en met 485 van het WIB 1992 bepaald en bijgewerkt op basis van de schattingsdocumentatie.

De kadastrale legger

De kadastrale legger wordt samengesteld op basis van de op 1 januari van ieder aanslagjaar bestaande actieve kadastrale patrimoniumpercelen zoals verwerkt en opgeslagen in de databank van de patrimoniumdocumentatie op datum van de jaarlijkse afsluiting vastgesteld door de AAPD.

Databank van de plannen van afbakening

De databank van de plannen van afbakening bevat alle plannen waarover de AAPD beschikt en die dienstig kunnen zijn voor de bepaling van de eigendomsgrenzen van een onroerend goed, waaronder:
de plannen van afbakening;
de processen-verbaal van afpaling;
de technische plannen opgemaakt door de bevoegde diensten van de AAPD of door andere overheden;
de plannen van afbakening van de rijksgrenzen of administratieve grenzen;
de inplantingsplannen van constructies gecertificeerd door de gemeente.

Het patrimoniumobject

Het patrimoniumobject wordt uitsluitend gebruikt om, in de akten en stukken onderworpen aan de hypothecaire publiciteit, de onroerende goederen van het niet-gekadastreerd domein te identificeren.

Het patrimoniumobject wordt gecreëerd op basis van een plan van afbakening waarnaar het refereert.

De schattingsdocumentatie

De schattingsdocumentatie wordt aangelegd en bijgewerkt:
op basis van de inlichtingen en plannen verstrekt door de belastingplichtige;
bij ontstentenis van die inlichtingen en plannen, op basis van de inlichtingen en plannen verstrekt door de gemeentelijke administraties;
bij ontstentenis van de inlichtingen en plannen, op basis van de vaststellingen ter plaatse gedaan door de ambtenaren van de AAPD.

De archieven

De archieven omvatten het geheel van de gegevens, documenten, stukken en plannen die niet meer actueel zijn en de historiek weergeven van de opeenvolgende kadastrale mutaties.

In werking

Het KB van 30 juli 2018 treedt in werking op 1 november 2018.

Het vervangt:
het reglement voor de bewaring van het kadaster vastgesteld bij het KB van 26 juli 1877, en
het ‘KB van 20 september 2002 tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen’.

Het KB van 30 juli 2018 bevat ook nog nieuwe regels voor het aanvragen van kadastrale uittreksels (art. 35 - art. 51).
In bijlage bij het KB zit ook een tabel met de retributies die de AAPD vanaf 1 november 2018 aanrekent voor het afleveren van deze kadastrale uittreksels.

Bron: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels, BS 9 oktober 2018 (art. 1 – art. 34)
Zie ook:
Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 487 en art. 494)