tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Nieuwe regels voor aanvragen van kadastrale uittreksels vanaf 1 november 2018

Nieuws - 09/10/2018
-
Auteur(s): 
Christine Van Geel


Wie een kopie, een uittreksel of informatie wil uit de ‘kadastrale documentatie’ van de ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)’ moet voortaan de regels volgen die in het KB van 30 juli 2018 staan.

Dat KB is van toepassing vanaf 1 november 2018.

Het bevat ook een tabel met de retributies die de AAPD vanaf dan aanrekent voor het afleveren van deze kadastrale uittreksels.

Kadastrale documentatie

De ‘kadastrale documentatie’ waarover de AAPD beschikt, bevat onder gematerialiseerde of gedematerialiseerde vorm:
de kadastrale patrimoniumpercelen;
het kadastraal percelenplan;
de mutatieschetsen;
de kadastrale legger;
de databank van de plannen van afbakening;
de patrimoniumobjecten;
de schattingsdocumentatie, en
de archieven.

Doeleinden waarvoor de kadastrale documentatie ter beschikking wordt gesteld

De ‘kadastrale documentatie’ wordt ter beschikking gesteld:
om te kunnen voldoen aan een door de aanvrager nader te specificeren wettelijke of reglementaire verplichting;
voor het beheer van een bepaald onroerend goed waarop de aanvrager een zakelijk of persoonlijk recht uitoefent;
voor het beheer van een onroerende mede-eigendom als bedoeld in artikel 577-2 en artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek;
wanneer de gevraagde informatie betrekking heeft op een onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst waarbij de aanvrager betrokken partij is;
om te dienen als essentiële informatie vereist voor de afhandeling van een bepaald dossier waarmee de aanvrager, beoefenaar van een gereglementeerd beroep, gebonden door het in dat kader opgelegde beroepsgeheim, is belast;
voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering in een gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedure;
voor het verzamelen van geografische gegevens en het verstrekken van diensten met betrekking tot geografische gegevens;
om te worden gebruikt door een openbare overheid of een ministeriële ambtenaar in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de informatie noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
voor de strafrechtelijke opsporing en vervolging van misdaden, wanbedrijven en overtredingen;
voor het opmaken van algemene en naamloze statistieken door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
voor wetenschappelijke, statistische, historische of opvoedkundige doeleinden of voor een erkend algemeen belang zonder winstoogmerk;
om te voldoen aan een door de aanvrager ingeroepen gerechtvaardigd belang, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene op grond van de GDPR-Verordening niet zwaarder doorwegen.

De publieke toegang tot de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens wordt beperkt overeenkomstig Hoofdstuk 4 van de ‘wet van 15 december 2011 tot omzetting van de INSPIRE-Richtlijn’.

Kadastrale documentatie beperkt ter beschikking van het publiek

Gegevens met betrekking tot:
het kadastraal patrimoniumperceel en zijn fiscale gegevens;
de eigendomstoestand;
de eigenaarsgegevens;
de kadastrale legger,
worden enkel ter beschikking gesteld van de natuurlijke personen en de rechtspersonen waarop de informatie betrekking heeft, behoudens de hierna vermelde uitzondering.

Deze gegevens kunnen aan derden worden meegedeeld op grond van de doeleinden en rekening houdend met de beperkingen opgesomd onder het punt hierboven.

Het afleveren of het gebruik van deze gegevens voor commerciële, politieke of verkiezingsdoeleinden is verboden.

Kadastrale documentatie ter beschikking van het publiek

Worden, rekening houdend met de beperkingen vermeld in Hoofdstuk 4 van de ‘wet van 15 december 2011 tot omzetting van de INSPIRE-Richtlijn’, publiekelijk ter beschikking gesteld:
het kadastraal percelenplan;
de mutatieschetsen;
de lijst van de coördinaten van trigonometrische punten (x, y, z) of van de hoekpunten van een planperceel;
de kadastrale historiek van een bepaald plan- of patrimoniumperceel;
de documenten aangelegd ter gelegenheid van een hermeting of een ruilverkaveling (coördinatenlijst - ruilverkaveling);
de processen-verbaal van grensbepaling van een gemeentegrens.

Aanvraag

De aanvrager moet zijn gemotiveerde aanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de AAPD, met de formulieren en via de kanalen die de AAPD daarvoor ter beschikking stelt.

De aanvrager moet zijn aanvraag niet motiveren wanneer hij informatie opvraagt over zijn eigen goederen of over goederen van een derde in wiens naam en voor wiens rekening hij optreedt. Dat geldt ook voor de notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, architecten, landmeters-experten en vastgoedmakelaars die optreden in naam en voor rekening van derden.
In de aanvraag moeten de identiteit en het rijksregisternummer, bisregisternummer of ondernemingsnummer vermeld worden van diegene in wiens naam en voor wiens rekening wordt opgetreden.

Wanneer de kadastrale documentatie rechtstreeks kan worden opgevraagd via web-services, zijn enkel gerichte zoekopdrachten toegelaten, rekening houdend met de beperkte toegangsmogelijkheden in functie van de toegelaten doeleinden, en onder de voorwaarden van de machtiging aan de aanvrager verleend volgens de regels en beginselen die gelden op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De uitgevoerde raadplegingen en afleveringen van gegevens worden bijgehouden in een register met vermelding van de identiteit of maatschappelijke benaming van diegene aan wie de informatie werd verstrekt, de doeleinden op grond waarvan de inlichtingen werden ter beschikking gesteld of verstrekt, de datum waarop dit is gebeurd en een overzicht van de gegevens die werden geraadpleegd of afgeleverd.

Aflevering van de informatie

De informatie wordt ter beschikking gesteld of verstrekt in de vorm en de taal waarin zij voorhanden is.
De AAPD is niet verplicht de informatie aan te leveren in de door de aanvrager gewenste vorm wanneer de aanpassing een onevenredig grote inspanning vereist die verder gaat dan een eenvoudige handeling.

De aflevering van massale gegevens gebeurt, indien mogelijk, in open en digitaal leesbare formaten vergezeld van hun metagegevens. Deze formaten en metagegevens beantwoorden aan formele open standaarden.

De kopieën, uittreksels en informatie die elektronisch of online kunnen worden verkregen, hebben hetzelfde officiële karakter als deze die de AAPD op aanvraag aflevert op voorwaarde dat is voldaan aan artikel 9, § 1 van de ‘wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (overheid)’.

De elektronische mededelingen van persoonsgegevens die gebeuren in het kader van de aflevering van ‘kadastrale uittreksels online’ zijn vrijgesteld van enige machtiging van de functionaris voor gegevensbescherming, en dit in de mate dat de bepalingen van de hoofdstukken 2, 5 en 6 van Titel 3 van het KB van 30 juli 2018 worden nageleefd.

De administrateur-generaal van de AAPD is gemachtigd om in het kader van de terbeschikkingstelling of de aflevering van kadastrale informatie bijzondere overeenkomsten af te sluiten met derden, met het oog op een efficiënte en voor de administratie kostenbesparende werkwijze.
Deze overeenkomsten kunnen afwijken van de modaliteiten die in het KB van 30 juli 2018 zijn bepaald en van de retributies opgenomen als bijlage bij dit besluit. De overeenkomsten zijn onderworpen aan een voorafgaandelijk advies van de Inspectie van Financiën.

Retributies

De retributies verschuldigd voor het afleveren van kadastrale uittreksels worden vastgesteld volgens de tabel die als bijlage bij het KB van 30 juli 2018 zit. De tabel bevat per soort uittreksel telkens de ‘prijs in euro’ en de ‘prijs via My Minfin in euro’.

De invordering van de retributies die volgens het KB van 30 juli 2018 aan de Staat verschuldigd zijn, wordt vervolgd door de algemene administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen.

In werking

Het KB van 30 juli 2018 treedt in werking op 1 november 2018.

Het bevat ook nog regels voor het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie door de AAPD (art. 1 – art. 34).

Het KB van 30 juli 2018 heft vanaf 1 november 2018 volgende KB’s volledig op:
het reglement voor de bewaring van het kadaster vastgesteld bij het KB van 26 juli 1877, en
het ‘KB van 20 september 2002 tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen’.

Bron: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels, BS 9 oktober 2018.
Zie ook:
– Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 472 en art. 504)
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), Pb.L. 119, 4 mei 2016, err., Pb.L. 127, 23 mei 2018 (GDPR-Verordening)
– Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, BS 4 juni 2014 (art. 9).