tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Subsidieregels VIPA aangepast

Nieuws - 08/10/2018
-
Auteur(s): 
Ilse Vogelaere


Vlaanderen past het klassieke VIPA-procedurebesluit voor infrastructuurwerken in de welzijnssector op verschillende punten aan. Ook de VIPA-sectorbesluiten ondergaan enkele veranderingen. We stippen enkele nieuwigheden aan.

Klassieke VIPA-procedure

Wanneer subsidies mogelijk zijn voor een aankoop zonder verbouwing, moet die aankoop aan een aantal regels voldoen.
Het moet gaan om een gebruiksklaar gebouw. Als de aankoop gebeurt met een eigendomsoverdracht na een overheidsopdracht voor werken, moet de verkoopbelofte of het compromis met opschortende voorwaarden dateren van na de datum van het pv van voorlopige oplevering.
De aanvrager mag nooit eigenaar geweest zijn van het gebouw en de aankoop van het gebouw omvat ook de grond waarop het gebouw is opgericht.
De uitbetaling van de investeringssubsidie bij een aankoop zonder verbouwing wordt opgedeeld in schijven: 90% nadat de authentieke aankoopakte bij het VIPA is ingediend en 10% na een gunstige evaluatie (ten vroegste een jaar na de ingebruikname).

Daarnaast past Vlaanderen ook de regels rond de ‘ongeoorloofde verwantschap’ aan tussen aanvrager en eigenaar van of houder van de zakelijke rechten op de grond waarop een project wordt voorzien. En ook de regels rond het aan te tonen genotsrecht bij het indienen van het dossier worden bijgestuurd.

VIPA-sectorbesluiten

In de VIPA-sectorbesluiten zien we enkele gemeenschappelijke veranderingen:
gedeeltelijke subsidies voor nieuwbouw en uitbreiding worden mogelijk in alle sectoren. Op die manier kunnen projecten die geen subsidie vragen voor de ruwbouwfase toch een beperkte betoelaging krijgen. De subsidies per projectonderdeel worden vastgesteld op bepaalde percentages van de nieuwbouwsubsidies (technische uitrusting 30%, afwerking 25% en uitrusting en meubilair 10%);
het louter betoelagen van losse uitrusting en meubilair wordt in de meeste sectorbesluiten geschrapt.

Bij alle sectoren in de klassieke financiering wordt bij ingrijpende duurzame verbouwingen waardoor de realisatie gelijkwaardig wordt aan een nieuwbouw het huidige subsidieplafond van 75% van nieuwbouw geschrapt. Deze werken kunnen voortaan een gelijkwaardige subsidiëring krijgen als nieuwbouw.

Tot slot worden ook de regels rond de maximaal subsidiabele oppervlakte in alle sectorbesluiten aangepast. Tot nu kwam bij uitbreiding van oppervlakte alleen de nieuw gebouwde of aangekochte oppervlakte die samen met het behouden gedeelte van het bestaande gebouw de maximale subsidiabele oppervlakte niet overschrijdt in aanmerking voor subsidiëring. Deze regel wordt geschrapt. De initiatiefnemer blijft vanaf nu een maximaal aantal subsidiabele m2 hebben bepaald op basis van de parameters uit de erkenning of vergunning. Enkel de bestaande gesubsidieerde infrastructuur wordt in mindering gebracht.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 6 juli 2018 treedt in werking op 11 oktober 2018.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, BS 1 oktober 2018
Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de verzorgingsvoorzieningen
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen