tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Lobbyisten in Kamer moeten zich voortaan registreren

Nieuws - 14/09/2018
-
Auteur(s): 
Laure Lemmens


De Kamer van Volksvertegenwoordigers houdt voortaan een lobbyregister bij. Personen die bepaalde organisaties vertegenwoordigen en activiteiten uitoefenen die erop gericht zijn de beleidsvorming, de uitvoering van de beleidslijnen of de besluitvorming van de Kamer direct of indirect te beïnvloeden zijn verplicht om het te ondertekenen. Daarmee verbinden ze zich ertoe om bepaalde gedragsregels na te leven. Een maatregel die moet zorgen voor meer transparantie en minder belangenvermenging.

De bedoelde organisaties zijn
professionele adviesbureaus;
advocatenkantoren;
als zelfstandige werkzame raadgevers;
interne vertegenwoordigers, beroepsgroeperingen en vakbonds- en beroepsverenigingen;
niet-gouvernementele organisaties;
denktanks, onderzoeksinstellingen en universitaire instellingen;
organisaties die kerken en religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen, en van andere openbare of gemengde entiteiten.

Uitzonderingen

De verplichting om zich in het register in te schrijven geldt niet voor de activiteiten inzake juridisch en ander professioneel advies in de ruime zin:
adviserende werkzaamheden en contacten met openbare instanties, bedoeld om cliënten beter te informeren over een algemene rechtstoestand, over hun specifieke rechtspositie, of te adviseren over de vraag of bepaalde juridische of administratieve stappen conform de bestaande wet- en regelgeving al dan niet passend of geoorloofd zijn;
advies aan cliënten om hen te helpen ervoor te zorgen dat ze bij hun activiteiten het toepasselijke recht naleven;
voor cliënten uitgevoerde analyses en studies naar de gevolgen van eventuele wijzigingen van wet- of regelgeving voor hun rechtspositie of werkterrein;
vertegenwoordiging in het kader van een verzoenings- of bemiddelingsprocedure die erop gericht is voorlegging van een geschil aan een rechterlijke of administratieve instantie te voorkomen, of
het uitoefenen van het fundamentele recht van cliënten op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht op verdediging in administratieve procedures, zoals activiteiten van advocaten of anderen die daarbij beroepsmatig betrokken zijn.

Indien een onderneming en haar adviseurs als partij bij een specifieke juridische dan wel administratieve zaak of procedure zijn betrokken, vallen alle daarmee rechtstreeks verband houdende activiteiten die als zodanig niet gericht zijn op wijziging van het bestaande juridische kader, niet onder het register. Ook activiteiten als antwoord op directe en individuele verzoeken van de Kamer of een volksvertegenwoordiger, zoals incidentele of regelmatige verzoeken om feitelijke informatie, gegevens of deskundigheid vallen buiten het toepassingsgebied.

Activiteiten van de sociale partners als deelnemers aan de sociale dialoog, zoals de vakbonden en de werkgeversverenigingen, vallen niet onder het register indien het gaat om hun activiteiten in het raam van de uitoefening van de hun bij de wet toegewezen taken.

Openbaar

Het lobbyregister is openbaar en wordt op de website van de Kamer gepubliceerd. Het bevat, naast persoonlijke identificatiegegevens van de lobbyist, wanneer het een onderneming, instelling of organisatie betreft ook de naam, de rechtsvorm, het adres van het hoofdkantoor, het telefoonnummer, het e-mailadres, het ondernemingsnummer, het doel van de onderneming en de naam van de cliënten die de onderneming vertegenwoordigd.

Verbintenissen

Door de inschrijving stemmen de betrokken ondernemingen, instellingen, organisaties en natuurlijke personen ermee in
dat de door hen verstrekte informatie en in het register op te nemen informatie openbaar wordt;
de door de Kamer opgestelde gedragsregels na te leven;
dat de opgegeven informatie juist is en dat ze hun medewerking verlenen aan administratieve verzoeken om aanvullende of bijgewerkte informatie.

Gedragscode

Bij hun contacten met de Kamer nemen de personen die zijn opgenomen in het register de volgende regels in acht:
ze leven de bepalingen m.b.t. het lobbyregister uit het Kamerreglement na;
ze delen aan de volksvertegenwoordigers, hun medewerkers of aan de ambtenaren van de instelling mee welk belang of welke belangen ze behartigen;
ze onthouden zich van handelingen om op oneerlijke wijze informatie te verkrijgen;
ze mogen zich in al hun betrekkingen met derden niet op enige officiële relatie met de Kamer beroepen;
ze mogen, uit winstoogmerk, geen kopieën van documenten die ze van de Kamer hebben verkregen aan derden bezorgen;
ze zorgen ervoor dat, naar hun beste weten, de gegevens die ze bij de inschrijving en vervolgens in het kader van de onder het register vallende activiteiten verstrekken volledig, actueel en niet misleidend zijn;
ze eerbiedigen in het algemeen alle door de Kamer vastgelegde regelingen, gedragscodes en goede bestuurspraktijken, en waarborgen dat ze de uitvoering en toepassing van die regelingen, gedragscodes en bestuurspraktijken geenszins belemmeren.

Nog maatregelen voor meer transparantie

De invoering van het lobbyregister gaat samen andere maatregelen voor meer transparantie: sprekers in de Kamer moeten voortaan bij het begin van de hoorzitting duidelijk vermelden of ze
in een andere hoedanigheid betrokken zijn of zijn geweest bij initiatieven betreffende de voorliggende wetgeving; en
of ze betaald worden voor de bijdrage aan de hoorzitting. Indien ze een vergoeding ontvangen, zijn ze verplicht om aan te geven van welke instantie ze dat geld krijgen.

Sinds 19 juli 2018

De wijzigingen aan het reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn op 19 augustus 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het nieuwe hoofdstuk IIIter ‘het lobbyregister’ dat wordt toegevoegd is van kracht sinds 19 juli, de dag van aanneming door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hetzelfde geldt voor bijkomende transparantiemaatregelen.

Zie ook