tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Eerste call voor projectsubsidies ‘archeologisch syntheseonderzoek’ loopt tot 1 augustus

Nieuws - 06/07/2018
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Nog tot 1 augustus 2018 kunnen geïnteresseerden een voorstel indienen voor het krijgen van subsidies voor een project van archeologisch syntheseonderzoek. De Vlaamse regering legde daarvoor de basis met een besluit van 20 april. Met 2 ministeriële besluiten van 7 juni 2018 zorgt minister-president Geert Bourgeois nu voor de praktische uitwerking.

In een eerste besluit bepaalt hij hoe de jury wordt samengesteld die de ingediende projecten zal beoordelen. Het agentschap Onroerend Erfgoed vaardigt 2 leden af, onder wie de voorzitter, en de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed draagt ook 3 leden voor. Het besluit bevat een regeling voor belangenconflicten binnen de jury, en het bepaalt dat de jury bij consensus beslist. Komt het niet tot een consensus, dan wordt er een geheime stemming gehouden en wordt er beslist bij meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter.

In hetzelfde besluit verduidelijkt Bourgeois welke werkings- en personeelskosten gesubsidieerd kunnen worden. Dat zijn onder meer de facturen voor uitbesteding, de reis- en communicatiekosten, en de brutolonen, het vakantiegeld en de eventuele extralegale voordelen van de medewerkers.
Het besluit zegt ook welke documenten bij het financiële eindrapport moeten worden gevoegd.

Het is sowieso niet toegestaan om winst te maken met een project.

In het tweede ministerieel besluit gaat de minister-president dieper in op de huidige projectoproep: wat is precies archeologisch syntheseonderzoek en hoe zal de jury de criteria van participatie, maatschappelijke relevantie, duurzaam karakter, enz. interpreteren. Archeologisch syntheseonderzoek omvat volgens het MB: het uitwerkend en syntheseonderzoek van het archeologisch erfgoed dat in Vlaanderen onderzocht is via archeologische ingrepen in de bodem. Namelijk via waarderend booronderzoek, proefsluiven en proefputten, opgravingen, werfbegeleiding of toevalsvondsten in het kader van preventief archeologisch onderzoek.

Beide ministeriële besluiten treden in werking op 7 juni. De call zelf loopt nog tot 1 augustus.

Van toepassing:
Vlaams gewest.
Vanaf 7 juni 2018 (art. 13 van het eerste MB en art. 5 van het tweede MB).

Bron: Ministerieel besluit van 7 juni 2018 tot vaststelling van nadere regels voor de aanwijzing, organisatie en werkwijze van de jury, de samenstelling van het eindrapport en de berekening van de projectsubsidie, BS 4 juli 2018.
Bron: Ministerieel besluit van 7 juni 2018 houdende de nadere regels voor de projectoproep voor het jaar 2018 voor de uitvoering van archeologisch syntheseonderzoek, BS 4 juli 2018.
Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecret van 12 juli 2013, BS 27 oktober 2014 [art. 10.3.1 e.v. van het onroerenderfgoedbesluit].
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende de wijziging en de bijzondere bepalingen voor het jaar 2018 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft projectsubsidies, BS 15 mei 2018.