tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Mede-eigenaar kan gemakkelijker nutswerken in gemene delen uitvoeren (art. 162 DB burgerlijk recht)

Nieuws - 06/07/2018
-
Auteur(s): 
Ilse Vogelaere


Mede-eigenaars krijgen makkelijker toegang tot moderne energie- en telecommunicatiemiddelen. Voor nutswerken aan hun private kavels moeten er ook vaak veranderingen gebeuren aan de gemene kavels. Tot nu moest de algemene vergadering daarmee eerst akkoord gaan. Maar dat verandert nu.

Water, energie en telecommunicatie

Individuele mede-eigenaars en nutsoperatoren krijgen het recht om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen. Mits die werken de bedoeling hebben om de water-, telecommunicatie- of energieinfrastructuur van de betrokken private kavel te optimaliseren. Voorwaarde is wel dat - hoewel het gaat om werken aan de gemene delen – de andere mede-eigenaars voor die werken niet moeten betalen. De individuele mede-eigenaar voor wie de infrastructuur is aangelegd blijft eigenaar van deze infrastructuur in de gemene delen.

Verplichte verwittiging

Het gaat hier om een wettelijk en kosteloos recht. Maar de andere eigenaars of de syndicus moeten hier wel op voorhand van ingelicht worden. Minstens twee maanden voor de start van de werken. Een gewone melding volstaat niet: de werken moeten duidelijk beschreven worden en de voorgenomen optimalisatie van de nutsinfrastructuur moet gerechtvaardigd worden. De melding gebeurt met een aangetekende zending.

De mede-eigenaars of de vereniging van mede-eigenaars kunnen daarop beslissen om zelf de optimalisatiewerken uit te voeren. Ze lichten de andere mede-eigenaars en de operator hierover in. In dat geval moeten de werken starten binnen zes maanden.

Verzet

De mede-eigenaars of de vereniging van mede-eigenaars hebben twee maanden na ontvangst van de aangetekende zending om verzet aan te tekenen tegen de voorgenomen werken. Maar alleen als ze daarvoor een rechtmatig belang hebben. Dat rechtmatig belang wordt in drie gevallen vermoed:
de infrastructuur is al aanwezig in de betrokken gemene delen;
de infrastructuur of de werken die daarvoor nodig zijn zorgen voor belangrijke schade aan het uitzicht van het gebouw of van de gemene delen, aan het gebruik van de gemene delen, of aan de hygiëne of de veiligheid van de gemene delen;
de werken optimaliseren de infrastructuur niet of ze verzwaren de financiële lasten van de andere mede-eigenaars of gebruikers.

Beperking hinder

De werken moeten zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners. Hierover moet op voorhand te goeder trouw overlegd worden met de andere mede-eigenaars of met de syndicus. Mede-eigenaars, bewoners en syndicus mogen de werken opvolgen en hierover informatie opvragen bij de betrokken mede-eigenaar of nutsoperator.

Inwerkingtreding

Artikel 162 van de wet van 18 juni 2018 treedt in werking op 12 juli 2018.

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 162 DB burgerlijk recht)
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 577–2)