tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaams Leegstandsdecreet: gedifferentieerde subsidieregeling voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Nieuws - 15/07/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Vlaanderen herziet het subsidiemechanisme voor de sanering van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte in het Leegstandsdecreet. Bedoeling is om in de toekomst gedifferentieerder te kunnen werken. Het huidige mechanisme maakt geen onderscheid naargelang van de beoogde herbestemming of inrichting van de betrokken site waardoor te weinig kan worden ingespeeld op de beleidsdoelstellingen in het omgevingsbeleid en de strategische visie van het BVR over ontharding en vergroening, de verhoging van het ruimtelijk rendement, klimaatambities en verweving van meerdere activiteiten.

Op naar gedifferentieerde subsidiepercentages

Het Leegstandsdecreet voorziet op dit moment vaste subsidiepercentages. Bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen een financiële steun krijgen van 30% voor de verwerving van bedrijfsruimten en van 90% voor de saneringswerken. Overige personen kunnen binnen de 2 jaar nadat ze eigenaar zijn geworden van een geregistreerde bedrijfsruimte een financiële ondersteuning krijgen van 90% van de saneringswerken.

En hoewel de decreetgever de Vlaamse regering al in 2013 de mogelijkheid gaf om voorwaarden en details uit te werken voor de financiële steun – met de bedoeling om het subsidiepercentage te kunnen aanpassen aan de prioriteit en het belang van bepaalde categorieën van vernieuwing – kwam er nooit een uitvoeringsbesluit. Tot op heden zijn de vaste percentages dus nog steeds van toepassing.

Een stringent kader waar Vlaanderen nu vanaf wil om beter te kunnen inspelen op de beleidsdoelstellingen in het omgevingsbeleid, de principes van een kernversterkend handelsbeleid, de Blue Deal en de strategische visie van het BVR over ontharding en vergroening, de verhoging van het ruimtelijk rendement, klimaatacties en verweving van activiteiten. De Vlaamse regering krijgt (opnieuw) de bevoegdheid om de regeling verder uit te werken in een besluit.

Financiële steun van saneringswerken in het kader van vernieuwing

Het Leegstandsdecreet stelt voortaan het volgende: ‘Er kan financiële steun worden toegekend voor de sanering van een bedrijfsruimte op volgende manier. Die steun bedraagt
60% van de kosten van de saneringswerken als de aanvrager aantoont dat het saneringsvoorstel en de te realiseren herbestemming substantieel bijdragen aan één of meer van volgende doelstellingen
-
de verhoging van het ruimtelijk rendement
-
de ontharding en vergroening
-
de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit
-
de versterking van de verweving van activiteiten, of van gedeeld of meervoudig ruimtegebruik
30% van de kosten van de saneringswerken in alle andere gevallen’.

De Vlaamse regering kan echter op basis van de beschikbare kredieten beslissen om maar een basissubsidie van 30% van de kosten van de saneringswerken toe te kennen.

Voorwaarden

De Vlaamse regering bepaalt via een uitvoeringsbesluit aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de subsidie.

De decreetgever stelt alvast dat alleen steun kan worden verleend wanneer bij de uitvoering van de saneringswerken de principes van water- en energiezuinigheid, circulair slopen en klimaattransitie gerespecteerd worden.

Bovendien
kan de steun alleen worden aangevraagd vanaf de datum waarop de bedrijfsruimte 2 opeenvolgende jaren in de inventaris is opgenomen
de eigenaar hoogstens 2 jaar eigenaar is van de betrokken bedrijfsruimte (te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte)
kan de steun alleen worden aangevraagd wanneer het bedrag van de kosten minstens 24.750 euro bedraagt
kan er geen steun voor saneringswerken worden toegekend als voor dezelfde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte ook financiële steun voor de verwerving ervan werd toegekend.

Vlaamse Codex Fiscaliteit

De decreetgever zorgt in het verlengde van de nieuwe subsidieregeling ook voor een aanpassing van de bepalingen m.b.t. de leegstandsheffing voor bedrijfsruimten in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Meer concreet m.b.t. de afbakening van het begrip ‘nieuwe eigenaar’ om in aanmerking te komen voor de opschorting van de heffing. In de huidige regeling worden volgende vennootschappen en personen niet als nieuwe eigenaar beschouwd:
de vennootschappen waarin de vroegere eigenaar of eigenaars van het onroerend goed rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap
bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad tenzij in geval van overdracht door erfopvolging of testament.

In de praktijk geeft het eerste vaak aanleiding tot discussie. De overdracht tussen vennootschapen is immers een technisch-juridisch complex kluwen waarbij het geen sinecure is om de precieze aandeelhoudersstructuur te achterhalen. Daarom wordt deze bepaling aangepast zodat elke participatie in een vennootschap niet als een nieuwe eigenaar wordt beschouwd.

Uiterlijk vanaf 1 oktober 2021

De Vlaamse regering zal de precieze datum van inwerkingtreding vastleggen in een besluit, maar de decreetgever legt wel een deadline op: de bepalingen treden uiterlijk op 1 oktober 2021 in werking. Steunaanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding worden afgehandeld volgens de oude regels.