Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Beheer- en dienstenvergoedingen: tot 435 euro per hectare voor élke grondeigenaar of -gebruiker

Nieuws - 19/02/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Vlaamse overheid kent een beheer- of dienstenvergoeding toe aan grondgebruikers die bijzondere prestaties verrichten. En alhoewel de overheid zich in de eerste plaats tot de landbouwers richtte, hebben ook andere grondgebruikers recht op die beheer- en dienstenvergoedingen. In een ministerieel besluit van 23 december 2019 vermeldt minister van Omgeving Zuhal Demir expliciet vergoedingsbedragen voor de ‘andere grondgebruikers dan landbouwers’.

Beheerovereenkomst

Om het doel van een landinrichtingsproject, een Sigmaproject of ander project, een ruimtelijk uitvoeringsplan of ander plan, een programma, of een beheervisie te kunnen realiseren, kan een Vlaamse administratieve overheid een beheerovereenkomst sluiten met de gebruiker van een grond, om beheerprestaties te leveren in ruil voor een beheervergoeding. De gebruiker kan hier een landbouwer zijn, maar dat hoeft niet. Een gebruiker is immers: élke persoon die als eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of houder van een recht van gebruik of bewoning, een onroerend goed exploiteert of huurt.

Beheerovereenkomsten werden vroeger afgesloten voor 5 jaar, maar nu staat daar geen termijn meer op. Het landinrichtingsdecreet heeft het over ‘één of meerdere opeenvolgende jaren’. De minimum- en maximumtermijn zullen volgens het ministerieel besluit vastgelegd worden in het landinrichtingsplan, de inrichtingsnota of de beheervisie die aan de basis van de beheerovereenkomst ligt.

Net als vroeger worden beheerovereenkomsten in de praktijk opgevolgd door de Vlaamse Landmaatschappij (Vlm). Volgens het ministerieel besluit kan de Vlm de komende jaren beheerovereenkomsten sluiten voor 3 beheerpakketten:

In haar besluit zegt Demir dat een beheerovereenkomst altijd op 1 januari begint te lopen en dat de overeenkomst ten laatste op 1 oktober van het voorgaande jaar moet worden aangevraagd. De minister preciseert wat er in de aanvraag moet staan, wanneer de overeenkomst vroegtijdig wordt stopgezet en of de beheerder dan zijn beheervergoedingen moet terugbetalen. Het besluit bevat bovendien een regeling voor situaties waarin de basiskwaliteitsnormen voor milieu worden aangescherpt tijdens de looptijd van een beheerovereenkomst.

Dienstenvergoeding

Departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, provincies, gemeenten en publiekrechtelijke rechtspersonen in zoverre zij in opdracht van de Vlaamse regering aan een landinrichtingsplan werken, kunnen een jaarlijkse dienstenvergoeding toekennen aan de gebruiker van een grond die een bijkomende dienst verricht om het doel van een landinrichtingsproject, project, plan, programma of beheervisie te realiseren.

Zo’n dienstenvergoeding wordt toegekend voor één jaar, maar kan verlengd worden met telkens één jaar. De vergoeding wordt aangevraagd op 1 oktober ten laatste, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar.

Het landinrichtingsdecreet, het landinrichtingsbesluit en het huidige ministerieel besluit bevatten geen enkele indicatie over hoe hoog of hoe laag het bedrag van de dienstenvergoeding wel kan zijn.

Het ministerieel besluit zegt wel wat er in de aanvraag voor een dienstenvergoeding moet staan en wanneer de uitbetalingen worden stopgezet en er eventueel een deel van de vergoeding moet worden terugbetaald.

Meer controlemogelijkheden voor Vlm

De vertegenwoordigers van de administratie of Vlm mogen ter plaatse gaan controleren of een beheerovereenkomst wel correct wordt uitgevoerd en of een dienst wel correct wordt gepresteerd. Zij hebben het recht om de percelen waarvoor er afspraken bestaan, te betreden en er de nodige vaststellingen te doen. Zij kunnen zelfs vragen dat de beheerder of dienstenverstrekker hen naar die percelen begeleidt. De controleurs mogen ook alle inlichtingen en documenten opvragen die zij nodig hebben voor hun controle.

Als blijkt dat een dienst niet correct werd gepresteerd, kan de administratie de dienstenvergoeding van het lopende jaar terugvorderen.
Als een beheerder de controle verhindert, kan de administratie zelfs alle reeds uitgekeerde beheervergoedingen terugvorderen.

Het ministerieel besluit van 23 december 2019 treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 29 februari 2020.

Zie ook:
Landinrichtingsdecreet, art. 2.1.6 e.v. [beheerovereenkomsten en dienstenvergoedingen].
Landinrichtingsbesluit, art. 2.1.2.1 e.v. [beheerovereenkomsten en dienstenvergoedingen] en art. 5.1.1.1 e.v. [toepassing bij beheervisie].