Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
 en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Geen cash meer bij fiscus

Nieuws - 14/08/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) weigert vanaf nu alle betalingen in cash geld. De federale regering voert daarvoor ‘veiligheids- en efficiëntieredenen’ aan.
De regering maakt van die financiële wijziging gebruik om de KB’s op de successierechten, op de registratie-, hypotheek- en griffierechten, en op de hypothecaire formaliteiten te ‘updaten’.

Geen cash of postwissel

Volgens een koninklijk besluit van 18 juli 2019 mogen federale taksen niet meer betaald worden met cash geld of met een postwissel. Dat is zo voor de federale successierechten, de rechten van overgang bij overlijden, de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten, de federale registratierechten en hypotheekrechten, en de retributies voor de hypothecaire inschrijvingen.

Gelukkig mag u vanaf nu met een debetkaart betalen aan de betaalterminal van het ontvangstkantoor, en in bepaalde gevallen kan u zelfs online betalen via de online-betaalmodule van de AAPD.

Updates en correcties

Het KB schrapt de Prijscourant. Die werd alleen nog in Wallonië gebruikt, als waarderingsinstrument voor de schenkingsrechten. Maar een Waals fiscaal decreet van 6 mei 2019 maakt daar een einde aan. Sinds juni 2019 worden er dan ook geen ‘Prijscourant(en) der openbare effecten, der aandelen en der interesten’ meer bekendgemaakt op de 20e van de maand in het Belgisch Staatsblad.

Personen die hun beroep maken van het aan- en verkopen van onroerende goederen, kunnen een vermindering van registratierechten genieten als zij een beroepsverklaring afleggen. In die beroepsverklaring moeten de natuurlijke personen vanaf nu ook hun rijksregisternummer vermelden, of – als zij geen rijksregisternummer hebben – het nummer waarmee zij ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), en het ondernemingsnummer waarmee hun onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Rechtspersonen vermelden hun het KBO-nummer.
De AAPD hoopt deze professionals zo beter te kunnen identificeren.

Identificatie met KBO-nummer, en eventueel Rijksregister- of KSZ-nummer, wordt ook geëist van de deskundige die de AAPD informeert over de som die betaald moet worden voor het gemeenmaken van een muur.

Het KB van 18 juli 2019 schrapt tot slot bepalingen die verwijzen naar verouderde regimes. Zoals de voorschriften voor het betalen van de jaarlijkse taks op de coördinatiecentra. Het hergroepeert de regels op het betalen van de successie- en schenkingsrechten (betalingswijze en tijdstip van betaling) omwille van de duidelijkheid. En het vervangt verouderde functiebenamingen en diensten: het bewijs van ontvangst van een federale aangifte inzake successie- of schenkingsrechten wordt immers niet meer uitgereikt door de gewestelijke directeur van de btw, registratie en domeinen, maar door de adviseur-generaal van het Centrum Rechtszekerheid van de AAPD. En het archaïsche ‘ten kantore der registratie’ luidt nu ‘op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’.

In werking:
23 augustus 2019.
Uitz.: betaling van de successierechten (art. 7): sinds 6 juni 2019.

Zie ook:
KB van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, BS 7 april 1936.
KB van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en gfriffierechten, BS 18 januari 1940.
KB van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, BS 10 oktober 2016.