tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Vlaanderen is klaar voor experimenteren met energie in regelluwe zone

Nieuws - 24/04/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Belgisch Staatsblad. – Eind 2018 besliste de decreetgever dat er op het grondgebied van het Vlaams gewest regelluwe zones zouden komen, waar projectaanvragers vrij zouden kunnen experimenteren met energie. Zonder rekening te moeten houden met de vergunnings- en procedureregels uit het energiedecreet en het energiebesluit. De Vlaamse regering moest enkel nog een kort lijstje met voorwaarden vastleggen waaraan de regelluwezoneprojecten dan wél moesten voldoen. Dat lijstje verscheen in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2019. Alles is dus klaar voor de eerste aanvragen.

Regelluwe zone

De Vlaamse regering kan een project erkennen als een ‘regelluwe zone’ als het:
innovatief en reproduceerbaar is
van maatschappelijk belang is
en geen onevenredige lasten legt op derden

Uiteraard moet het project ook passen binnen het energiebeleid van de Vlaamse regering. En de projectaanvrager zal elk jaar moeten rapporteren over de voortgang van het project, de kritische succesfactoren, de resultaten die al geboekt werden en de lessen die uit het project werden getrokken.

Erkenning nodig

In een uitvoeringsbesluit van 5 april 2019 beschrijft de Vlaamse regering hoe en bij wie u een aanvraag tot erkenning als regelluwe zone kunt indienen, hoe u uw aanvraag moet motiveren en wie er allemaal om advies gevraagd wordt – de Vreg, het Vlaams Energieagentschap, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de netbeheerders ....

De beslissing ligt uiteindelijk bij de Vlaamse regering. In principe moet die de knoop binnen de 3 maanden doorhakken, maar met de verkiezingen voor de deur zou dat wel eens langer kunnen duren.

De Vlaamse regering publiceert haar beslissing tot erkenning als regelluwe zone in het Belgisch Staatsblad. De erkenning blijft maximum 10 jaar geldig.

Verlenging mogelijk

De erkenning als regelluwe zone kan één keertje verlengd worden voor ten hoogste 5 jaar. Het is de minister van Energie die beslist over de verlenging.

Minister van Energie Lydia Peeters kan ook de personen aanwijzen die een impact kunnen ondervinden van de erkenning als regelluwe zone en die dus geen onevenredige lasten mogen ondervinden van het project. En zij kan modellen opstellen voor de tussentijdse rapportages en de eindrapportage.

Naar verluidt zijn er al heel wat kandidaten voor een regelluwe zone. Zo zouden Thor Park Genk en Buurzame stroom Gent interesse hebben.

– Vlaams gewest
– Vanaf 29 april 2019

Zie ook: