tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?Geen constructies of bomen in bouwvrije strook langs snelweg

Nieuws - 08/02/2019
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


BS 08/02/2019. – De Vlaamse regering scherpt het bouwverbod langs de autosnelwegen aan, maar geeft terzelfder tijd aan de minister van Openbare Werken de bevoegdheid om van die regels af te wijken. Zelfs binnen de 10-meterstrook. Voor bomen is er echter geen plaats meer: verkeersveiligheid en mobiliteit primeren...

Verboden te ...

De Vlaamse regering heeft een eigen versie gepubliceerd van het koninklijk besluit van 1958 op de vrije stroken langs de autosnelwegen. Het bouwverbod geldt vanaf nu voor alle ‘constructies’ – dus ook voor reclamepanelen –, én over de volledige 30-meterzone – op- en afrittencomplexen inbegrepen.

In het Vlaamse gewest is het verboden om in de vrije stroken:
te bouwen, te herbouwen of bestaande constructies te verbouwen;
afsluitingen te plaatsen die een gesloten wand vormen;
een ‘groene’ haag te zetten die meer dan 1 meter breed is, of een ‘groene’ haag te zetten op minder dan 50 cm afstand van de grens van de snelweg;
afval, uitschot, schroot, materialen of materieel te storten, op te slaan of tentoon te stellen;
gier- of beerputten te maken;
een ophoging van meer dan 1 meter hoogte te maken, of een put van meer dan 1 meter diep te maken.

Het is bovendien verboden om in de eerste 10 meter van de vrije stroken langs de snelwegen nog hoogstambomen aan te planten. Hoogstambomen zijn bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld, een stamomtrek van één meter hebben. Bestaande bomen mogen blijven staan langs de snelwegen, maar zij zullen regelmatig gemonitord worden om te zien of zij geen gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. Bomen in de strook van 0 tot 10 meter langs de op- en afrittencomplexen moeten echter gekapt worden, want daar gold er al een verbod op hoogstammen. Het blijft bovendien verboden om langs de op- en afrittencomplexen gewassen te plaatsen die meer dan 1 meter hoog kunnen worden.

De vrije strook langs een autosnelweg heeft een breedte van 30 meter en wordt gerekend vanaf de grens van het snelwegdomein, loodrecht op de as van de weg. Het snelwegdomein bestaat uit de rijbanen, de pechstroken en vluchtstroken, de taluds, de afwateringsgrachten, de vangrails, de geluidsschermen en de lussen van de op- en afritten. De vrije stroken van 30 meter omvatten dus ook privéterreinen.

Regularisatie aanvragen

Onwettige constructies en beplantingen die al jaren gedoogd worden én constructies of beplantingen die onwettig worden wanneer het nieuwe besluit in werking treedt, kúnnen geregulariseerd worden. De eigenaar moet daarvoor binnen het jaar een aanvraag indienen bij de wegbeheerder. Als de onwettige situatie zich voordoet in de 0- tot 10-meterzone zal de wegbeheerder de aanvraag automatisch doorsturen naar de bevoegde minister.
Het Agentschap Wegen en Verkeer brengt advies uit over een verzoek tot regularisatie.

Afwijkingen mogelijk

In de strook tussen 10 en 30 meter kan de wegbeheerder afwijkingen toestaan op de verbodsbepalingen.
Nieuw is dat de minister van Openbare Werken afwijkingen kan toestaan in de strook van 0 tot 10 meter langs de snelweg. Dat kan echter alleen voor het aanleggen van ondergrondse nutsleidingen zonder aftakkingen (die niet veel onderhoud nodig hebben), voor het aanleggen van verkeers- en vervoersinfrastructuur (bv. trambeddingen, fietsostrades, voetgangerstunnels) en voor het plaatsen van gsm-masten en -antennes.

‘Afwijkingen in de 10-meterzone moeten echter, nog meer dan afwijkingen in de 10-tot-30-meterzone, de uitzondering blijven’, lezen we in de toelichting bij het nieuwe besluit. ‘Het blijft de bedoeling dat de bouwvrije zones van 30 meter zoveel als mogelijk gevrijwaard blijven voor toekomstige uitbreidingen van de autosnelweg en dat deze ook naar verkeersveiligheid toe een belangrijke buffer blijven vormen’.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 18 februari 2019.

Zie ook: