tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Brussel subsidieert herinrichting van kantoorgebouwen tot sociale woningen

Nieuws - 09/03/2016
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


Openbare vastgoedmaatschappijen, gemeenten en OCMW’s krijgen voortaan subsidies voor het omvormen van leegstaande of verouderde kantoor- en andere gebouwen, tot sociale of middelgrote woningen. Het Brussels gewest hoopt zo de leegstand weg te werken én terzelfder tijd zijn vooropgestelde doel van 3.000 extra sociale huurwoningen en 1.000 bijkomende woningen voor de middenklasse te kunnen realiseren. In een besluit van 4 februari 2016 legt de Brusselse regering vast welke kosten in aanmerking komen voor subsidies, en hoe hoog die subsidies zullen zijn.

Kantoren en andere gebouwen

De subsidies dekken de aankoopkosten, afbraakkosten (indien afbraak nodig is) en herstelkosten van gebouwen die vóór de aanpak bestemd waren tot kantoor, productie, of (gemeenschaps-)voorziening. De subsidies kunnen ook gaan naar gebouwen die al bestemd waren voor huisvesting, maar die intussen meer dan 20 jaar oud zijn en dus verbeterbaar of functioneel onaangepast zijn.

Onder 2 voorwaarden. De gebouwen moeten omgevormd worden tot sociale huurwoningen of tot huurwoningen voor gezinnen met een bescheiden of gemiddeld inkomen. En het project moet zich situeren in een zone waarvan de bestemming volgens het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) verenigbaar is met ‘huisvesting’.

Subsidiebedrag

Het subsidieerbare bedrag varieert volgens de brutovloeroppervlakte van het her in te richten gebouw, en de geraamde kostprijs van de werken. Het besluit bevat daarvoor een formule.

De kostprijs van de werken omvat onder meer de onteigeningskosten, de kosten voor het verwijderen van asbest, en diverse honoraria, zoals vergoedingen voor het uitvoeren van technische studies, voor de veiligheids- en gezondheidscoördinatie, of voor energieprestaties.
De kosten voor het inrichten van gemeenschapsruimtes mogen meegeteld worden. De kosten voor het inrichten van collectieve ruimtes, in principe niet. Een ‘gemeenschapsruimte’ is volgens de Brusselse regering een ruimte binnen een gebouw met gemeenschappelijke woningen, dat bestemd is voor het gemeenschapsleven en dat met ‘wonen’ gelijkgesteld kan worden. Een ‘collectieve ruimte’ is een ruimte die bestemd is voor de collectiviteit van een gebouw of van een wijk, waarin er niet gewoond kan worden.

Het subsidiepercentage bedraagt in de regel 33,33% voor een middelgrote woning, en 50% voor een sociale of bescheiden woning. Dit percentage mag aangevuld worden met andere premies of subsidies.

‘Waarschuwing per brief’

De Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen, gemeenten en OCMW’s zullen elk jaar van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) een ‘waarschuwing per brief’ krijgen met de toekenningsvoorwaarden en procedureregels, en – nog belangrijker – het beschikbare budget voor aankoop en herstel, of voor afbraak en heropbouw. De betrokkenen hebben dan 6 maanden de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen bij de BGHM.

De samenstelling van het aanvraagdossier en de verdere behandeling ervan worden in detail besproken in het regeringsbesluit. Het is uiteindelijk de regering die de eindbeslissing zal nemen, op advies van de minister die bevoegd is voor de Huisvesting.

In werking:
13 maart 2016 (10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 februari 2016 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels van toepassing op de BGHM, de OVM’s, de gemeenten en de OCMW’s in verband met de financiering van projecten tot aankoop, onteigening, herstel, afbraak en heropbouw van woningen, BS 3 maart 2016.