tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Vlaams Parlement faciliteert woningkwaliteitsbewaking

Nieuws - 31/05/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Vlaams Parlement voert een aantal aanpassingen door aan diverse decreten met betrekking tot wonen, onder andere aan het Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Codex wonen. Het gaat in de eerste plaats om aanpassingen aan het stelsel van woningkwaliteitsbewaking. Erfgenamen krijgen een opschorting van Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen van twee jaar. Als zij de woning tijdens deze periode verkope, vervalt de opschorting. Ook het toepassingsgebied van het conformiteitsattest wordt verruimd. Daarnaast voorziet het parlement in een decretale basis voor het stelsel geconventioneerde verhuur, maakt het de ontzorgingstaak van woonmaatschappijen mogelijk en scherpt het de vermogenstoets voor sociale woningen aan.

Aanpassingen aan de woningkwaliteitsbewaking

Complexe situaties van erfopvolging of familiale geschillen na een erfenis maken renovatie van de ongeschikte of onbewoonbare woning in onderling akkoord soms moeilijk. Het Vlaams Parlement bouwt een vrijstelling in van twee jaar om tot een oplossing te komen. De vereffening/verdeling door het verkopen van de woning wordt niet meer bemoeilijkt.

Centraal in het woningkwaliteitsbeleid staat het conformiteitsattest. Het is ook van toepassing op huurwoningen die niet als hoofdverblijfplaats gebruikt worden. Om het instrument verder te versterken, worden de mogelijkheden verruimd om het attest ambtshalve uit te reiken en dit zowel voor de burgemeester als voor de gewestelijk ambtenaar.

Decretale basis voor het stelsel geconventioneerde verhuur

Het Vlaams Parlement legt de decretale basis voor het stelsel geconventioneerde verhuur. Een geconventioneerde huurwoning is een woning die een private initiatiefnemer of een woonmaatschappij bouwt en nadien verhuurt aan een afgebakende doelgroep van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

De opzet van dit instrument is om te sturen op de aanbodzijde van de private huurmarkt. Zo wordt gezorgd voor een ruimer aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen in Vlaanderen, ten behoeve van de geconventioneerde huurder.

Ontzorgingsopdracht van woonmaatschappijen

In het kader van de ontzorgingstaak van de woonmaatschappij willen zij soms bepaalde herstelverplichtingen van de verhuurder overnemen. Volgens de dwingende bepalingen van het Vlaams Woninghuurdecreet is dat echter niet mogelijk, aangezien de verdeling van de onderhouds- en herstellingsverplichting vastligt en contractueel niet kan worden uitgebreid voor de huurder. Om de ontzorgingstaak toch mogelijk te maken, wordt titel II van het Vlaams Woninghuurdecreet aangevuld.

Hervorming van het recht van voorkoop

Volgende wijzigingen werden ingevoerd met betrekking tot het recht van voorkoop:
De woonmaatschappijen, Vlabinvest apb en de gemeenten worden de enige begunstigden van het recht van voorkoop. Vlabinvest apb kan via dit recht van voorkoop een actief grond- en pandenbeleid voeren in zijn werkingsgebied om te zorgen voor een betaalbaar woonaanbod ten behoeve van modale inkomenstrekkers.
Het lokaal bestuur bepaalt de perimeter waarbinnen het territoriaal recht van voorkoop kan worden uitgeoefend.
Het recht van voorkoop blijft exclusief bestemd voor de realisatie van sociaal woonaanbod of daar rechtstreeks aan verbonden functies (bijvoorbeeld toegangswegen, omgevingsaanleg).
Het toepassingsgebied van het recht van voorkoop verschuift naar nieuwe projectontwikkelingen en beleidsmatige planinitiatieven.
Het functioneel recht van voorkoop wordt geschrapt, maar het specifiek aanbod kan worden opgenomen binnen de gemeentelijke afbakening.

Aanscherping huidige vermogenstoets

De decreetgever scherpt de huidige vermogenstoets aan. Voortaan zal er ook gekeken worden naar de beschikbare middelen. Beschikbare middelen zijn middelen die het huishouden direct kan aanwenden om te voorzien in de woonbehoefte. Het gaat dan om de positieve saldi op een bank-, spaar-, of beleggingsrekening.

Het ontwerp van decreet wijzigt tenslotte ook een aantal bepalingen rond de verwerking van persoonsgegevens én voert een aantal technische wijzigingen door.

In werking: 9 juni 2023, met uitzonderingen. Zo treden de bepalingen ivm geconventioneerde huurwoningen in werking op een datum die de Vlaamse Regering bepaalt. De gemeenten krijgen nog tot 1 januari 2025 om zich te conformeren aan de nieuwe regeling ivm voorkoop.

Zie ook: