tel. 015 78 7600
of klant.BE@wolterskluwer.com

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over vastgoed?


Nieuwe Europese verordening over algemene productveiligheid

Nieuws - 25/05/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Verordening (EU) 2023/988 werd op 10 mei 2023 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad en trekt richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid in. De verordening legt een nieuw kader vast. Ze wijzigt ook verordening (EU) 1025/2012 en richtlijn (EU) 2020/1828, en trekt richtlijn 87/357/EEG van de Raad in.

Voor welke producten?

De verordening voorziet in essentiële regels over de veiligheid van consumentenproducten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden.
Ze is van toepassing op producten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden voor zover er in het Unierecht geen specifieke bepalingen met hetzelfde doel zijn waarin de veiligheid van de betrokken producten wordt geregeld.

Ze is van toepassing op producten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden, ongeacht of ze nieuw, tweedehands, gerepareerd of gereviseerd zijn. De verordening is niet van toepassing op producten die vóór gebruik gerepareerd of gereviseerd moeten worden, indien deze producten duidelijk als zodanig gemarkeerd in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden.

Online of via andere vormen van verkoop op afstand aangeboden producten worden als op de markt aangeboden beschouwd indien het aanbod is gericht op consumenten in de Unie. Een verkoopaanbod wordt geacht te zijn gericht op consumenten in de Unie indien de betrokken marktdeelnemer zijn activiteiten op enigerlei wijze op één of meer lidstaten richt.

Producten die niet onder de verordening vallen

De nieuwe verordening is niet van toepassing op:
geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik;
levensmiddelen;
diervoerder;
levende planten en dieren, genetisch gemodificeerde organismen en genetisch gemodificeerde micro-organismen voor ingeperkt gebruik, alsook producten van plantaardige en dierlijke oorsprong die rechtstreeks verband houden met de toekomstige vermeerdering ervan;
dierlijke bijproducten en afgeleide producten ;
gewasbeschermingsmiddelen;
uitrusting waarmee consumenten zich voortbewegen of reizen indien die uitrusting rechtstreeks door een dienstverlener wordt bediend in de context van de verlening van een vervoersdienst aan consumenten en die niet door de consumenten zelf wordt bediend;
luchtvaartuigen;
antiquiteiten.

Vereisten voor productveiligheid

De verordening legt de verplichting op om veilige producten op de markt te brengen. Ze stelt hiertoe een aantal beoordelingselementen vast, zoals de kenmerken van het product, met name het ontwerp, de technische kenmerken, de samenstelling, de verpakking, de instructies voor assemblage, en, in voorkomend geval, voor installatie, gebruik en onderhoud, enz.

Ze stelt ook gevallen vast waarin een vermoeden bestaat van conformiteit met de algemene veiligheidsvereiste.

Er worden ook aanvullende elementen opgesomd die in aanmerking genomen moeten worden voor de beoordeling van de productveiligheid, zoals internationale normen, internationale overeenkomsten, vrijwillige certificeringsschema’s, enz.

Verplichtingen van marktdeelnemers

De verordening treft ook maatregelen voor marktdeelnemers:
fabrikanten;
gemachtigden;
importeurs;
distributeurs.

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt als fabrikant beschouwd als hij een product op de markt brengt onder zijn eigen naam of handelsmerk.

Marktdeelnemers zorgen ervoor dat ze beschikken over interne procedures voor productveiligheid waarmee ze kunnen voldoen aan de relevante vereisten van de verordening.

Ze moeten samenwerken met de markttoezichtautoriteiten bij het nemen van maatregelen voor het wegnemen of beperken van de risico’s die veroorzaakt worden door producten die ze op de markt aanbieden. Ze moeten hen ook alle nodige informatie verstrekken.

De verordening voorziet ook in specifieke informatievereisten voor verkoop op afstand, met name wanneer de fabrikant niet in de Europese Unie is gevestigd.

Aanbieders van onlinemarktplaatsen

De nieuwe verordening is ook van toepassing op aanbieders van onlinemarktplaatsen.
Ze moeten onder meer een centraal contactpunt aanwijzen dat rechtstreekse communicatie langs elektronische weg met de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten met betrekking tot productveiligheidskwesties mogelijk maakt. Ze registreren zich op de Safety Gate Portal en verstrekken er informatie over hun centrale contactpunt.
Ze moeten ook een centraal contactpunt aanwijzen waarmee consumenten rechtstreeks en snel met hen kunnen communiceren over productveiligheidskwesties.

Systeem voor snelle waarschuwingen Safety Gate

De Commissie krijgt de opdracht om het systeem voor snelle waarschuwingen voor de uitwisseling van informatie over corrigerende maatregelen inzake gevaarlijke producten (systeem voor snelle waarschuwingen Safety Gate) verder te ontwikkelen, te moderniseren, te onderhouden, en de doelmatigheid ervan te verbeteren.

De kennisgeving van gevaarlijke producten gebeurt via het systeem voor snelle waarschuwingen Safety Gate.

Actie van de Commissie

Indien de Commissie verneemt dat een product ernstig risico vormt voor de gezondheid en veiligheid van consumenten kan ze passende maatregelen nemen.
Ze kan dat doen op eigen initiatief of op verzoek van lidstaten, door middel van uitvoeringshandelingen die zijn aangepast aan de ernst en de urgentie van de situatie.

De Commissie moet echter nagaan of:
gelet op de aard van het door het product, de categorie of groep producten veroorzaakte veiligheidsprobleem, niet op een aan de ernst en spoedeisendheid van de situatie aangepaste wijze tegen het risico kan worden opgetreden in het kader van andere procedures die zijn vastgesteld door specifiek Unierecht dat toepasselijk is op de betrokken producten;
tegen het risico alleen op doeltreffende wijze kan worden opgetreden door op Unieniveau adequate maatregelen te nemen, om een eenvormig, hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en de veiligheid van de consument en een goede werking van de interne markt te waarborgen.

Transparantie voor de consument

De verordening bepaalt dat informatie waarover een lidstaat of de Commissie beschikt over de maatregelen rond producten die een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten aan het publiek beschikbaar wordt gesteld. Meer bepaald krijgt het publiek toegang tot informatie over de identificatie van de producten, de aard van het risico en de genomen maatregelen. Die informatie wordt verstrekt in formats die ook toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Terugroepberichten over een product dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid van consumenten moeten:
gemakkelijk te begrijpen zijn door consumenten;
beschikbaar zijn in de taal of talen van de lidstaat of lidstaten waarin het product in de handel is gebracht.

Ze moeten een aantal in de verordening opgesomde vermeldingen bevatten.

Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, met name op 12 juni.
Ze is van toepassing vanaf 13 december 2024.

Zie ook:
Geraakte artikels: